GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) - KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) 
 Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
 Phiên bản đã chỉnh sửa
 PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Đại Học Sư Phạm HỒ Chí Minh
Ngày 21 tháng 12 năm 2004 
KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)

GIẢI TÍCH CƠ BẢN

(ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) 

PGS. TS Lê Hoàn Hóa 

Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ 

Bài 2: HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC

Bài 3: LÝ THUYẾT CHUỖI

Bài 4: Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến   

Bài 5: Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt)

Bài 6: KHÔNG GIAN MÊTRIC

Bài 7: KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu