Đề thi Tốt Nghiệp Lớp 12 môn LýMôn Toán

 

Môn Hóa

 

Môn Lý

 

Môn Sinh

 

Môn Văn

 

Môn Sử

 

Môn Địa

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Đức

 

Tiếng Nhật

 

Tiếng Trung

 

Tiếng Nga

 

Tiếng Pháp

·        Năm 2012

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

 

·        Năm 2011 

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2010

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2009

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2008 lần 1

o   Cơ Bản

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

o   Nâng Cao:

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2008 lần 2

o   Cơ Bản

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

o   Nâng Cao:

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2007 lần 1

o   Cơ Bản

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

o   Nâng Cao:

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

·        Năm 2007 lần 2

o   Cơ Bản

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

o   Nâng Cao:

§  Đề Thi:           xem                tải về

§  Đáp Án:         xem                tải về

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu