Hinh Hoc 9Bài 1:cho hình vuông ABCD ,M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AD sao cho gốc MCN =45 độ , CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F . Số đường tròn đi qua n điểm (n>=4)trong 8 điểm A,B,C,D,M,N,E,F là bao nhiêu? 
Bài 2:cho điểm A cố định trên đường tròn (O;2cm). Hai dây AB, AC thay đổi nhưng luôn thỏa mãn AB.AC=12. Đường thẳng BC luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định có bán kính là bao nhiêu?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu