§12. SỐ THỰCTiết 18 - §12. SỐ THỰC

1) Số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực .

Ví dụ : 0; -5 ; ;  0,2 ; 1,(45) ; 3,21347;là các số thực.

Tập hợp các số thực kí hiệu là: R

 

Khi viết x R ta hiểu rằng x là số thực.

 

  So s¸nh s thc:

 

 

 


Ví dụ:

a) 2,(35) < 2,369121518…

b) = - 0,(63)

c)  = 2,236067977...

> 2,23

 

 

 

 


d)    4 =  có 16 > 13

>

 Hay 4 >

 

2) Trục số thực

 

 

- Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số  đều biểu diễn một số thực.

 

Trục số còn được gọi là trục số thực.

 

Chú ý: Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ.

 

Bài tập rèn luyện: BT 87, 88, 89, 90 trang 44, 45 SGK; baøi 117, 118 trang 20 SBT.


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu