ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH§3.  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

I.                    Kiến thức cần thiết:

Học sinh biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỷ lệ nghịch.

Nhận biết hai đại lượng có tỷ lệ nghịch hay không.

Nắm được các tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch.

- Biết cách tìm hệ số tỷ lệ nghịch, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỷ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.

II.                  Nội dung ghi chép

1.  §Þnh nghÜa

?1:  a)

           

                 b)

   

                 c)

*NhËn xÐt:  SGK/57

*§Þnh nghÜa:  SGK/57

NÕu  hay  th× y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a

*Chó ý:  SGK/57

2. TÝnh chÊt:

Cho x, y lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

x

2

3

4

5

y

30

?

?

?

a)

b)

     

c)

 

*TÝnh chÊt:  SGK/57

NÕu y vµ x lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch th×:

+)

+)

 

 

III.             Bài tập rèn luyện:

Bài 1:

Tìm ba số a; b; c biết rằng a + b + c = 100;  a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ thuận với 4 và 3.

 

Bài 2:

Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu có 18 công nhân thì xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau).

Bài 3: Ba đội máy san đất làm 3 khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày,đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ 3 trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy(có cùng năng suất),biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai là hai máy?

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu