Bài 3 - Thanh Thai Ngo3. giải hệ phương trình sau : ( y^2 - 4y)(2y - x ) =2 
y^2 -2y - x = 3
Giải:

Đặt X=y2-4y, Y=2y-x
Khi đó ta có:
Theo định lí Vi-et thì X,Y là nghiệm của phương trình:
z2-3z+2=0
=>z=1 và z=2
Ta có nghiệm: (X,Y)={(1,2),(2,1)}
Với (X,Y)=(1,2)
Ta có:
Phương trình đầu: y2-4y=1=>y2-4y+4=1+4
=>(y-2)2=5
=>y-2=

=>y=2
Thay vào phương trình 2 ta được: 2(2)-x=2
=>x=2
(X,Y)=(2,1) ta có:
Phương trình đầu ta có:
y2-4y=2
=>y2-4y+4=2+4
=>(y-2)2=6
=>y=2
Tương tự: x=2
Vậy ta có 4 nghiệm:
(x,y)={( 2, 2),( 2, 2)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu