LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ§6. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

        I.            MỤC TIÊU :

-          HS nắm vững hai qui tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương

-          Có kĩ năng vận dụng các quy tắc nêu trên trong tính toán.

      II.            NỘI DUNG :

1 ) Lũy thừa của một tích :

Luõy thöøa cuûa moät tích baèng tích caùc luõy thöøa        

                       

Ví dụ: làm ?2

2) Lũy thừa của một thương :
Luõy thöøa cuûa moät thöông baèng thöông caùc luõy thöøa

                         

Ví dụ: làm ?4

 

    III.            BÀI TẬP :

Ø  Bài tập SGK: Bài 34 đến bài 38/ 22, 23 SGK

Ø  Bài tập SBT: Bài 44, 50, 51/ 10, 11 SBT

Ø  Bài tập soạn thêm:

Bài 1 Tìm x:

a) 

b)  

Bài 2 : Tính:

                     ;          

Bài 3: Tìm x:

                       ;           ;

                       ;          

 

 

 

 

                               

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu