ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG II ( SỐ NGUYÊN ) - B 

 


LUYỆN TẬP THÊM

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG II ( SỐ NGUYÊN )

 

 

Bài 1: Tính bằng 2  cách :

a/ 72 – 9 ( 5 + 8 )                  b/ 75( 2 – 15 )  + 15.75        c/  25.(18 - 12 ) – 18 .( 25 - 12 )

 

Bài 2 : Tìm x  Π Z , biết :

a/ 15 + 3(  2x + 6  ) =  - 9                                b/ - 29 – 8 ( 10 - x ) =     

c/ 5 + 22 =                                    d/  (3x + 42 )(35 – 5x ) = 0

 

 

Bài 3 :   Tính tổng các số nguyên x thỏa :     ≤ 2013

 

 

Bài  4 : Tìm các số tự nhiên x sao cho :  x + 10  chia hết cho x + 2

 

 

Bài 5 : Tìm các số nguyên a và b thỏa :      a2.( b – 2013 ) = - 4

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu