ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG II ( SỐ NGUYÊN ) 

 


LUYỆN TẬP THÊM

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG II ( SỐ NGUYÊN )

 

 

Bài 1: Tính hợp lý :

a/      b/ (-95)( 2 – 456)  - 456.95

c/ –79.                                            d/  29.(23 + 15 ) – 23 .( 29 + 15 )

 

Bài 2 : Tìm x  Π Z , biết :

a/ 21 + ( x – 10  ) =  - 19                                 b/ 37 - 5 ( x + 9 ) =        

c/ -7 + 20120 =                       d/  -2  <   < 2

 

Bài 3: Tính nhanh tổng sau :

            S = 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20 + . . . . .  – 2014 - 2015

 

 

Bài 4 :   Tính tổng các số nguyên x thỏa :      - 149 ≤  x < 147

 

 

Bài 5 : Tìm các số nguyên n sao cho :  n – 3  chia hết cho n - 1

 

Bài 6 : Tìm các số nguyên x và y biết : x . y = - 15

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu