TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌNTỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

I/ Khái niệm

1. Đặt vấn đề :

Mọi ABC vuông tại A, có  luôn có các tỉ số :

;  ;  ;

không đổi, không phụ thuộc vào từng tam giác, mà chúng phụ thuộc vào độ lớn của góc gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn đó .

 

 

 

 

 

 


      ?1

a/ DABC vuông tại A có  góc B =  = 450                                                                  

            Û     DABC vuông cân tại A

      Û     AB  =  AC

            Û  =   1

      b/     DABC vuông tại A có  góc B =  = 600                                            

 Giả sử AB = a

Tính BC theo a

 Tính AC

Tính tỉ số

 


  Về nhà chứng minh phần đảo .

         

2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn (SGK trang 63)

 

          

              

Nhận xét:SGK

?2:

Ví dụ 1 :

sin450 = sin=      cos450 = cos=

tan450 = tan=         cot450 = cot=

 

 

Ví dụ 2 :

sin600 = sin=                  cos600 = cos=                                                       

tan600 = tan=                  cot600 = cot=

3.  Dựng góc nhọn, biết tỉ số lương giác

Ví dụ 3:(SGK)

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 4:(SGK)

 

II. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Định lí: (SGK)


  + =900 Þ

Ví dụ 6 :

sin300 = cos600 =    cos300 = sin600 =      tan300 = cot600 =          cotg300 = tg600 =

Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: (SGK)

 

Chú ý: (SGK)

 

Bài 11: (SGK)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu