Tia phân giác của một gócI/ Định nghĩa :  / SGK
Oy là tia phân giác của xÔz
<=>  tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz   và  xÔy = yÔz
Hay xÔy + yÔz  = xÔz   và  xÔy = yÔz
II / Tính chất  :
Oy là tia phân giác của xÔz     <=>  xÔy = yÔz = xÔz / 2

* Áp dụng :
Bài 1 : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ xÔy = 650 ;  xÔz = 1300 .
a/ Tính yÔz ?
b/ Chứng tỏ :  Oy là phân giác của xÔz

Bài 2 : Vẽ mÔn = 720 , vẽ tia Ot sao cho On là phân giác của mÔt.
a/ Tính mÔt ?
b/ Vẽ tia Om’ là tia đối của tia Om. Tính m’Ôt ?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu