TỔNG KẾT CÁC LỌAI GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN       TỔNG KẾT CÁC LỌAI GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 

GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

ĐỊNH NGHĨA

ĐỊNH LÝ

LƯU Ý

GÓC Ở TÂM

-Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.

-Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì số đo cung AB bằng số đo  cung AC cộng số đo cung CB

Khi so sánh cung ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau

GÓC NỘI TIẾP

Góc có đỉnh nằm trên đường trònvà hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Trong một đường tròn,số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Bốn hệ quả:trong một đường tròn:

-Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

- Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

-Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoẳc bằng 900)có số đo bằng nữa số đo của góc ở tâmcùng chắn một cung.

- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

GÓC TẠO BỜI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Góc BAx có đỉnh A nằm trên đường tròn,cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung ,ta gọi một góc như vậy là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Hệ quả:trong một đường tròn,góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cungvà góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

-Định lý đảo (nhận biết tiếp tuyến của đường tròn) bài 30 SGK.

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn.

Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

 

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGÒAI ĐƯỜNG TRÒN

Góc có đỉnh nằm ngòai đường tròn,các cạnh đều có điểm chung với đường tròn.

Số đo của góc có đỉnh nằm bên ngòai đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu