Đề Kiểm Tra HKII Môn Toán 10 Năm 2019 - Số 2KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2019

Môn kiểm tra: TOÁN 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ THI THỬ 2


 

 


Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình

a)           b)                     c)        d)         

e)        f)       g)       h)

 


Câu 2: Chứng minh rằng :          


Câu 3: Tìm các giá trị của tham số m để mỗi phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt :

            a)                b) (m+1)x2+2(m-2)x+2m-12 = 0


Câu 4: Tính giá trị lượng giác của góc  nếu:

a) và  . Tính sin2, cos2

b)  và          c)    và                d)  và


Câu 5: : Chứng minh các đẳng thức sau

a.       b.          c.

d.              e.


Câu 6: Cho ABC có AB =10, AC = 4 và A = 600. Tính a, S, ha; R;  r, chu vi của ABC.


 Câu 7: Cho tam giác ABC có: A(-1;-5), B(2;3), C(0;1 ).Viết  phương trình

a)  Đường thẳng  AB, AC, BC

b)     Đường thẳng qua A và song song với BC

c)      Trung tuyến BM và đường cao CH của tam giác ABC

d)     Đường trung trực của BC

e)      Viết phương trình đường tròn (C) tâm B và đi qua C

f)      Viết phương trình đường tròn (C) đường kính AC

g)     Viết phương trình đường tròn (C) tâm A và tiếp xúc BC

 

 

HỌC LÀ NIỀM VUI MỖI NGÀY Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:………………………


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu