Đề Kiểm Tra HKII Môn Toán 10 Năm 2019KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2019

Môn kiểm tra: TOÁN 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ THI THỬ 1


 

 


Câu 1: Giải các bất phương trình

            a) x(x – 1)(x + 2) < 0           b) (x + 3)(3x – 2)(5x + 8)2 < 0        c)

            d)              e)                              f)


Câu 2:  Giải các hệ bpt sauCâu 3: Tìm các giá trị của tham số m để mỗi phương trình sau có nghiệm:

a) 2x2  + 2(m+2)x + 3 + 4m + m2 = 0                    b) (m–1)x2  – 2(m+3)x – m + 2 = 0

Câu 4: Tính các giá trị lượng giác khác của góc a biết

  

Câu 5: Chứng minh rằng :          


Câu 6: : Chứng minh các đẳng thức sau

a)          b) sin4x + cos4x = 1 – 2sin2x.cos2x             

c)               d) sin6x + cos6x = 1 – 3sin2x.cos2x

e)       f)


Câu 7: Cho ABC có c = 35, b = 20, góc A = 600. Tính a, S, ha; R;  r.

Câu 8: Cho tam giác ABC có: A(3;-5), B(1;-3), C(2;-2).Viết  phương trình đường thẳng

a)   đường thẳng  AB, AC, BC

b)     Đường thẳng qua A và song song với BC

c)      Trung tuyến AM và đường cao AH của tam giác ABC

d)     Đường trung trực của BC

e)      Viết phương trình đường tròn (C) tâm A và đi qua C

f)      Viết phương trình đường tròn (C) đường kính BC

g)     Viết phương trình đường tròn (C) tâm B và tiếp xúc AC

 

 

HỌC VÌ TƯƠNG LAI VÀ ĐAM MÊ. Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:………………………


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu