Bài Tập Dung Dịch - Sự Điện LiĐây là các dạng bài tập về dung dịch - sự điện li môn hóa lớp 11
Bài tập dung dịch , sự điện li
Câu 1:
Trộn 200ml dd AlCl3 0,2M với 300ml dd Al2(SO­4)3 0,3M thu được ddA , tính nồng độ mol/l các ion trong ddA (coi thể tích không thay đổi trong khi pha trộn ) .
Câu 2:
Axit propionic C2H5COOH là 1 axit hữu cơ , muối của axit này được dùng để bảo quản thực phẩm lâu bị mốc , hằng số phân ki của axit này là Ka=1,3.10-5 , hãy tính nồng độ ion H+ trong dd C2H5COOH 0,1M .
Câu 3:
Trong 2 lít dd axitHF có chứa 4 gam HF nguyên chất ,độ điện li của axit này là 8% ,hãy tính hằng số phân li của axit này .
Câu 4:
 Hãy dẫn ra phản ứng  giữa dung dịch  các chất điện li tạo ra :
a. 2 chất kết tủa    b.1 chất kết tủa và 1 chất khí
Câu 5: 
Viết ptpt, ion ,ion thu gọn của các pu giữa các chất
a.ddHCl+Ba(OH)2 b.ddH2SO4 +Fe(OH)3 ,c.CuO+HNO3                  d.Cu+HNO3 (l)    e.Fe3O4 +HNO3 (l) f.ddNH4Cl +KOH   g  .ddFeCl3 +ddNa2CO3 h.ddFeCl3 +KI i.ddAl2(SO4)3 +K2CO3  j.ddNaAlO2 +CO2 k.ddAlCl3 +Na2S            l.ddKOH +NO2
Câu 6 :
Cho a mol CO2 vào dd có 2a mol NaOH được ddA , cho A lần lượt tác dụng với các dd BaCl2 ,FeCl2, FeCl3 , AlCl3 ,viết phương trình phân tử và ion thu gọn .
Câu 7:
Hòa tan 12,5gam CuSO4.5H2O vào một lượng nước vừa đủ thành 200ml dd, tính nồng độ mol/l của các ion có trong dd .
Câu 8:
Tính thể tích dd KOH 14%( khối lượng riêng d=1,128g/ml) chứa số molOH- có trong 0,2lit  ddNaOH 0,5M .
Câu 9 :
Để trung hòa 25ml dd H2SO4 thì phải dùng hết 50ml ddNaOH 0,5M , tính nồng độ mol/l của dd axit .
Câu 10:
Trộn lẫn ddHCl 0,2M với dd H2SO4 0,1M theo tỉ lệ 1:1 về thể tích , để trung hòa 100ml dd thu được cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0,02M ?
Câu 11:
Đổ 150ml ddKOH vào 50ml ddH2SO4 1M dd trở thành dư bazo ,cô cạn dd thu được 11,5gam chất rắn , tính nồng độ mol/l của dd KOH .
Câu 12:
Tính nồng độ mol/l của ddH2SO4 và dd NaOH , biết rằng :
-30mlddH2SO được trung hòa hết bởi 20mlddNaOH và 10ml ddKOH 2M
-30mlddNaOH được trung hòa bởi 20mlddH2SO4  và 5ml dd HCl 1M
Câu 13:
 Tính nồng độ mol/l của dd HNO3 và ddKOH biết rằng
-20ml ddHNO3 được trung hòa hết bởi 60ml ddKOH
-20mlddHNO3 sau khi tác dụng với 2 gam CuO thì được trung hòa hết bởi 10ml ddKOH .
Câu 14:
Cho 200ml ddA chứa HCl 1M và HNO3 2M tác dụng với 300ml ddB chứa NaOH 0,8M và KOH xM thu được ddC , biết rằng để trung hòa 100mlddC cần 60ml ddHCl 1M , tính
          a.Nồng độ  xM
          b.Cô cạn ddC thu được bao nhiêu gam chất rắn .
Câu 15 :
Một ddA chứa HCl và H2SO4  theo tỉ lệ mol là 3:1 , 100ml ddA trung hòa 50mlddNaOH có chứa 20gam NaOH trong 1 lít dd
a.tính nồng độ mol/l mỗi axit
b.200mlddA pu vừa đủ với bao nhiêu ml dd bazo B chứa NaOH0,2M và Ba(OH)2 0,1M
c. Tính tổng khối lượng muối thu được sau pu giữa 2 dd A và B .
Câu 16:
Một ddA chứa HNO3 và HCl theo tỉ lệ mol 2:1
a. biết rằng khi cho 200ml ddA tác dụng với 100ml ddNaOH 1M thì lượng axit dư trong A tác dụng vừa đủ với 50ml ddBa(OH)2 0,2M , tính nồng độ mol/l mỗi axit trong ddA
b. Nếu trộn 500mlddA với 100ml ddB chứa NaOH 1M  và Ba(OH)2 0,5M thì ddC thu được có tính axit hay bazo.
c. phải thêm vào ddC bao nhiêu lít ddA hoặc B để có được ddD trung tính .
Câu 17:
Trộn V1 lít ddHCl 0,6M với V2 lít ddNaOH 0,4M thu được 0,6 lít ddA, tính V1 ,V2 biết rằng 0,6lit ddA có thể hòa tan hết 1,02gam Al2O3 .
Câu 18:
Một ddY có chứa các ion Zn2+ ,Fe3+ , SO42- , biết rằng dùng hết 350ml ddNaOH 2M thì làm kết tủa hết ion Zn2+ ,Fe3+ trong 100ml ddY , nếu đổ tiếp 200ml ddNaOH trên thì một chất kết tủa vừa tan hết còn lại một chất kết tủa màu nâu đỏ , tính nồng độ mol/l mỗi ion trong ddY .
Câu 19:
Một ddA có các ion : Al3+ , Fe3+, SO42- , Cl-
-Trộn lẫn 200mlddA với ddAgNO3 dư thu 43,05gam kết tủa
-Trộn lẫn 200mlddA với ddKOH dư thu được kết tủa B , nung nóng B đến khối lượng không đổi thu được 16g  chất rắn, nếu trộn 200mlddA vào ddBa(NO3)2 dư thì thu 69,9gam kết tủa .Tính nồng độ mol/l các ion trong ddA .
Câu 20:
Tính pH của các dd sau
a.HCl0,01M         b.HNO3 0,003M   c.H2SO4 0,005M   d.NaOH 0,01M    e.Ba(OH)2 0,005M
Câu 21: Một ddH2SO4 có pH=2 , tính nồng độ mol/l các ion và H2SO4 trong dd đó
Câu 22:
Cho m gam Na vào nước dư ta thu được 1,5lit1 dd có pH=13 , tính m?
Câu 23:.Cho 3,9gam Zn vào 0,5 lít ddHCl có pH=2 , Zn hay axit pư hết , tính thể tích H2 bay ra ở đktc
Câu 24:
Trộn lẫn 50ml ddHCl 0,12M với  50ml ddNaOH 0,1M , tính pH của dd thu được
Câu 25:
Đimtylamin là 1 bazo mạnh hơn NH3 , trong nước có phản ứng:
CH3)2NH +H2O CH3)2NH2+ +OH-
a.Biểu thức hằng số phân li Kb của Đimtylamin
b.Tính pH của ddĐimtylamin 1,5M , biết Kb =5,9.10-4
Câu 26:
Dung dịch axit fomic 0.007M có pH=3
a.Tính độ điện ly của axit fomic trong dd đó
b.nếu hòa tan thêm 0.001 mol HCl vào 1 lit dd đó thì độ điện ly của axit fomic tăng hay giảm,gt?
Câu 27:
Tính pH của dd HNO2 0.1M (Ka=4.10-4),NO2- 0.1M
Câu 28:
X là dd H2SO40.02M,Y là dd NaOH 0.035M,khi trộn lẫn X với dd Y thu đc dd Z có VZ=VX+VY và có pH=2,coi H2SO4 điện ly hoàn toàn thành 2 nấc,tính tỉ lệ thể tích giữa X và Y.
Câu 29:
Thêm dần dd KOH 33.6% vào 40.3ml dd HNO3 37.8%(d=1.24g/ml) đến khi trung hòa hoàn toàn,đưa dd về 00C đc muối nồng độ 11.6%,tính khối lượng muối tách ra
Câu 30:
dd HCl có pH=3,cần pha loãng dd này =nước bao nhiêu lần để đc dd có pH=4
Câu 31:phải lấy axit mạnh pH=5 và dd bazo mạnh pH=9 theo tỉ lệ bao nhiêu để được dd có pH =8.
Câu 32:
dd Ba(OH)2 có pH=13 (dd A) và dd B HCl có pH=1
a.tính CM của dd A và B.
b.trộn 2.75 l dd A vời 2.25 l dd B,xác định CM các chất trong dd tạo ra và tìm pH của dd này,giả sử khi pha trộn,thể tích là không đổi.
Câu 33:
Tiến hành 2 thí nghiệm sau
- Cho 4 gam bột Cu tác dụng với 100mlddHNO30,2M ,sau pu thu được V1
- Cho 4 gam bột Cu tác dụng với 100mlddHNO30,2M và H2SO4 0,2M , sau pu thu được V2 lít khí NO đktc duy nhất, hãy viết các ptpu  dưới dạng ion thu gọn và so sánh thể tích V1 và V2 .
Câu 34:
Tính pH của dd thu được sau khi trộn lẫn 100mlddHCl 0,1M với 100ml ddH2SO4 0,05M
Câu 35:
Tính độ pH của các dd A,B,C
-ddA có H2SO4 0,01M   -ddB : NaOH 0,01M
-ddC được tạo thành bởi ddA trộn với ddB theo tỉ lệ thể tích VA:VB=1:2
Câu 36:
Một ddX có chứa 3 ion  Ca2+ , Al3+ , Cl- , để làm kết tủa hết ion Cl- trong ddX (10ml) phải dùng hết 70ml ddAgNO3 1M , khi cô cạn 100mlddX thu được 35,55gam hh 2 muối khan , tính nồng độ mol/l mỗi muối trong ddX Câu 37:.Cho biết CrO là oxit bazo, Cr2O3 là oxit lưỡng tính  , CrO3 là oxit axit , viết các ptpu xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với ddNaOH, ddHCl
Câu 37:
Có 4 dd trong suốt , mỗi dd chỉ chứa 1 loại ion dương và 1 loại ion âm các ion gồm : Na+,Mg2+, Pb2+, Ba2+,Cl-,NO3- ,CO32- , SO42- , đó là 4 dd nào , bằng pp hóa học nêu cách nhận biết 4 dd trên
Câu 38:
Có 3 chất rắn : CaCO3 , Na2CO3 , MgSO4 , hãy dùng 1 axit để phân biệt 3 chất rắn trên .
Câu 39  :
Dung dịch A chứa a mol Na+ , b mol NH4+ , c mol HCO3- , d mol CO32- ( không kể các ion H+, OH- của nước ) , thêm (c+d+e) Ba(OH)2 vào ddA đun nóng thu được kết tủa B, ddX , khí Y , tính số mol của mỗi chất trong kết tủa B , khí Y duy nhất có mùi khai và ion trong ddX theo a,b,c,d,e.
Câu 40:
Cho 100ml ddAl2(SO4)3 1M tác dụng với 350ml ddNaOH2M , tính khối lượng kết tủa thu được và nồng độ mol/l của các chất trong dd sau pư .
Câu 41:
Cho hhA (MgO+CaO) và hhB(MgO+Al2O3)đều có khối lượng 9,6gam , Ava2 B đều tác dụng với 100mlddHCl 19,87%(d=1,047g/ml) số gam MgO trong B bằng 1,125 lần số gam MgO trong A
a. Tính % về khối lượng các chất trong A và nồng độ % các chất trong dd sau khi A tan hết trong ddHCl , biết rằng sau đó cho tác dụng với Na2CO3 thì thể tích khí thu được là 1,904 lít đktc
b.Hỏi : -B có tan trong ddHCl đó không
          -Nếu cho thêm 340mlddKOH 2M vào dd thu được khi B tác dụng với ddHCl thì lượng kết tủa thu được là bao nhiêu .

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu