Đề kiểm tra môn Hóa lớp 11 chuyên Huỳnh Mẫn ĐạtSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 11 Chuyªn

M«n thi: Hãa 11 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 137

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:...........................

C©u 1: Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C4H10O, X phản ứng với Na, và phản ứng với CuO tạo anđehit. Số đồng phân của X là

A. 2                              B. 3                                      C. 4                                     D. 1

C©u 2: Trong dãy biến hoá sau :

           

thì X, Y, Z lần lượt là :

A. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3, CH3CHClCH3.

B. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3, CH3CH2CH2Cl.

C. CH3CH2CH2OCH2CH2CH3, CH3CH(OH)CH3, CH3CH2CH2Cl.

D. CH3CH2CH2OCH2CH2CH3, CH3CH(OH)CH3, CH3CHClCH3.

C©u 3: Cho hợp chất X sau: Tên gọi của X theo IUPAC là:

A. 2-etyl-4-metylhex-5-en-2-ol                                B. 5-etyl-3-metylhex-1-en-5-ol

C. 3,5-đimetylhept-6-en-3-ol                                    D. 2-etyl-4-vinylpentan-2-ol

C©u 4: Cho 23,9 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, bậc I đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng hết với Na thu được 6,72 lít khí (đktc). CT của hai ancol là:

A. CH3OH, C2H5OH                                              B. C2H5OH, C3H7OH

C. C3H7OH, CH3CH2CH2CH2OH                         D. CH3CH(OH)CH3, CH3CH(OH)CH2CH3

C©u 5: Đốt cháy hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp hai ancol no A, B (tỉ lệ mol 2 : 1) có cùng số nguyên tử C thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. CT của A, B lần lượt là (biết MA < MB):

A. CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3                   B. C3H7OH, C3H5(OH)3

C. C3H7OH, C3H6(OH)2                                        D. C2H5OH, C3H7OH

C©u 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Biết Y là sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo đúng của A, X và Y lần lượt là:

A. CH3CH2CH2CH2OH, CH2=CHCH2CH3, CH3CHClCH2CH3

B. CH3CH2CH(OH)CH3, CH3CH=CHCH3, CH3CH2CHClCH3

C. CH3CH2CH(OH)CH3, CH3CH2CH=CH2, CH3CH2CHClCH3

D. CH3CH(CH3)CH2OH, CH3C(CH3)=CH2, CH3CCl(CH3)CH3

C©u 7: Công thức của ancol no, đơn chức, bậc I là:

A. CnH2n+2O (n 1)                                              B. CnH2n+1OH       (n 1)

C. CnH2n+1CH2OH (n 0)                                     D. RCH2OH (R là gốc hidrocacbon)

C©u 8: Dãy gồm các chất tác dụng được với ancol metylic là: (điều kiện phản ứng có đủ)

A. Na2O;  HCl bốc khói;H2SO4 đặc;  K, O2           B. CuO; HCl loãng, lạnh; Na, KOH, dd Br2

C. CuO; Cu(OH)2; HBr bốc khói, HNO3 đặc, K      D. CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, K, C2H5OH

C©u 9: Cho các chất sau: Benzen; phenol; ancol anlylic, xiclohexan, stiren, . Số chất phản ứng với dung dịch Brlà :

A. 3                              B. 4                                      C. 5                                     D. 2

C©u 10: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 ( ở đktc) và 7,2 gam nước. Hai ancol đó là:

A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH                          B. C2H5OH và CH3OH

C. CH3OH và  C3H7OH                                          D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH

C©u 11: Có các hợp chất với tên gọi như sau :

1. CH2= CHCH2Cl : vinyl clorua.       2. CH3CH(Cl)CH3 :   isopropyl clorua.

3. CH3CHBr2  : 2,2– đibrometan.       4. ClCH2CH2Cl      :    1,2– đicloetan.

Những hợp chất có tên gọi đúng là

A. 1, 2, 3.                     B. 2, 3.                                 C. 2, 4.                                D. 3, 4.

C©u 12: Trong công nghiệp, từ hỗn hợp CO và H2 ở nhiệt độ cao và áp suất cao có mặt xúc tác có thể điều chế được

A. metanol.                   B. etanol.                             C. propanol.                        D. butanol.

C©u 13: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol no,  2 chức cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 14,56 .                     B. 15,68                               C. 11,2                                D. 4,48 .

C©u 14: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,16gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O                    B. C3H8O.                           C. CH4O.                            D. C4H10O.

C©u 15: Cho hợp chất hữu cơ A mạch hở chứa C, H, O trong đó có 2mC + 2mH = 7mO. Đun nóng 2 ancol đơn chức X và Y với H2SO4 đặc ở 1400C thu được A . Tên của X, Y lần lượt là:

A. metanol, propen-1-ol                                           B. Etanol, etenol

C. metanol, prop-2-en-1-ol                                       D. Không xác định được

C©u 16: Khi đốt cháy ancol A mạch hở thu được = . Kết luận đúng về ancol A là:

A. ancol no, đơn chức  B. ancol không no               C. ancol không no, đơn chức     D. ancol đa chức

C©u 17: Cho các phát biểu sau:

(1) Do ảnh hưởng của nhóm –OH  nên mật độ electron ở  vòng benzen tập trung nhiều ở vị trí o và p

(2) ancol benzylic và phenol là ancol thơm, tác dụng được với Na

(3) etilen glicol tác dụng với Cu(OH)2

(4) phenol có tính axit làm quì tím hoá đỏ

(5) phenol và ancol đều tác dụng với Na và NaOH do nhóm –OH giống nhau

Các phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (3), (4), (5)  B. (1), (3), (4)                      C. (1), (2), (3), (5)               D. (1), (3)

C©u 18: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình  lên men đạt 75%. Giá trị m là

A. 225                          B. 112,5 g                            C. 120 g                               D. 144 g.

C©u 19: Đốt cháy m gam hỗn hợp A gồm hai ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 g H2O. Cũng lượng hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với Na thu được 6,72 lít khí (đktc). CTPT của X, Y lần lượt là:

A. CH4O, C2H6O        B. C2H6O, C3H8O              C. C2H6O2, C3H8O2         D. C2H6O, C3H8O3

C©u 20: Một dẫn xuất halogen X mạch hở chứa 46,41% clo. X có công thức phân tử là :

A. C2H3Cl.                   B. C3H5Cl.                          C. C4H7Cl.                          D. C4H9Cl

C©u 21: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức mạch hở là:

A. CnH2n+1OH, n ≥ 1.                                            B. CnH2n – 1OH, n ≥ 1.

C. CnH2n – 3OH, n ≥ 1.                                          D. CnH2n – 7OH, n ≥ 1.

C©u 22: Dẫn xuất CH3–CH2–CHCl–CH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na, NaOH, HBr, O2.                                           B. Na, KOH/etanol, HBr, O2.

C. NaOH (t0) , KOH/etanol, t0,  O2.                         D. NaOH (t0), CaCO3, O2.

C©u 23: Cho 3 lọ mất nhãn benzen, glixerol và ancol etylic. Thuốc thử để phân biệt 3 lọ là:

A. H2O, CuSO4/ NaOH          B. CuO, NaOH          C. dd Brom, H2SO4 đặc      D. NaOH, Cu(OH)2

C©u 24: Khi đun nóng (CH3)2CHCH(Br)CH3 trong KOH/ancol, sản phẩm chính thu được là:

A. (CH3)2CHCH=CH2.                                                                                        B. (CH3)2CHCH=CHCH3.                                           

C. (CH3)2C=CHCH3.                                               D. CH2=C(CH3)CH2CH3.

C©u 25: Cho các chất sau: (1) CH3OH, (2) C6H5CH2OH, (3) CH3OCH3 , C2H6 (4),  Dãy được xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi là:

A. (4), (3), (1), (2)                                                    B. (4), (3), (2), (1)

C. (1), (4), (3), (2)                                                    D. (4), (1), (3), (2)

C©u 26: Cho 15,6 g benzen phản ứng với Cl2 (có mặt bột Fe, t0), sản phẩm thu được đem thuỷ phân trong dung dịch NaOH với điều kiện thích hợp tạo thành phenol. Nếu hiệu suất chung của cả quá trình là 50% thì khối lượng phenol thu được là :

A. 4,7 g.                        B. 9,4 g.                               C. 23,5 g.                             D. 18,8 g.

 

C©u 27: Cho ancol X có CTPT là C3H8O. Số ete tối đa thu được từ các đồng phân của X là:

A. 2                              B. 3                                      C. 6                                     D. 10

C©u 28: Số lượng dẫn xuất clo bậc một là đồng phân của nhau có công thức phân tử C4H9Cl là :

A. 1.                             B. 2.                                     C. 3.                                    D. 4.

C©u 29: Cho các ancol sau:

(1) ancol etylic                                     (2) ancol isopropylic                            (3) ancol tert-butylic

(4) ancol benzylic                                (5) pentan- 3 – ol

Bậc của các ancol trên lần lượt là:

A. Bậc I: (1), (4); bậc II: (2), (5); bậc III: (3)

B. Bậc I: (1); bậc II: (2); bậc III: (3), (4), (5)

C. Bậc I: (1), (4); bậc II: (2); bậc III: (3), (5)

D. Bậc I: (1); bậc II: (2), (4); (5); bậc III: (3)

C©u 30: Cho các phản ứng :

HBr + C2H5OH                                                C2H4 + Br2 ®

C2H4 + HBr ®                                                            C2H6 + Br2

            Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :

A. 5                              B. 4                                      C. 2                                     D. 3

 

Cho C = 12, H =1, O =16, Ca = 40, Cl = 35,5, Na =23

 

----------------- HÕt 137 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu