Hóa 9Hóa 9 học sinh trung bình
đốt cháy hoàn toàn hh X gồm C và S rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa 11,2g dd NaOH 25% thấy khối lượng bình tăng 1,3g . Khi phản ứng kết thúc cô can dd thu được thấy có 3.65g chất rắn , Xác định thành phần % theo khối lượng các chất trong hh X
giải:
các em để ý là CO2 và SO2 được hấp thụ hoàn toàn.
C+O2àCO2
S+O2àSO2
CO2+2NaOHàNa2CO3+H2O
x………..2x…………x…………..x
SO2+2NaOHàNa2SO3+H2O
y……..2y…………..y………….y
Khối lượng  NaOH=11,2.25/100=2,8 g.
Khối lượng bình tăng là khối kuo7ng5 của CO2 và SO2 nên ta có:
44x+64y=1,3   (*)
Ta thấy : khối lượng NaOH+Khối lượng hh X=2,8+1,3=4,1 g
Nhưng khi: cô cạn dụng dịch chỉ thu được: 3,65 g
Vậy khối lượng mất đi đâu ?
Nhìn vào phản ứng ta thấy NaOHàH2O
Khối lượng mất đi do hơi nước :
Vậy:  x.18+y.18=4,1-3,65
<=>18(x+y)=0,45
<=>x+y=0,025
=>y=0,025-x
Thay vào (*) ta được:
44x+64(0,025-x)=1,3
<=>44x+1,6-64x=1,3
<=>20x=0,3=>x=0,015 mol.=> khối lượng CO2=44.0,015=0,66 g
=>.y=0,025-0,015=0,01 mol.=> khối lượng SO2=64.0,01=0,64 g.
%mCO2=0,66.100/1,3=50,77%
%mSO2=100-50,77=49,23%

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu