Hóa 12 ChuyênSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 12 Chuyªn

M«n thi: Hãa 12 Chuyªn

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 161

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.................................

C©u 1: Để nhận ra ion SO42- trong dung dịch hỗn hợp có lẫn các ion CO32-, PO43-, SO32- VÀ HPO42-, nên dùng thuốc thử là:

A. BaCl2 trong axit loãng dư                                        B. dung dịch Ba(OH)2

C. dung dịch Ca(NO3)2                                                D. H2SO4 đặc dư

C©u 2: Để phân biệt O2 và O3 có thể dùng

A. Que đóm đang cháy.                                                B. Hồ tinh bột.

C. Dung dịch KI có hồ tinh bột.                                    D. Dung dịch KBr có hồ tinh bột.

C©u 3: Có hai ống nghiệm, một ống đựng dung dịch NaCl, một ống đựng dung dịch Na2SO3. Chỉ dùng một dung dịch trong số các dung dịch sau làm thuốc thử: HCl, H2SO4, BaCl2, Ba(HCO3)2 ,dung dịch I2 thì các thuốc thử có thể dùng để phân biệt hai dung dịch trên là:

A. HCl, H2SO4, BaCl2, Ba(HCO3)2 ,dung dịch I2         B. HCl, H2SO4, BaCl2, Ba(HCO3)2

C. HCl, H2SO4,  Ba(HCO3)2                                       D. HCl, H2SO4, BaCl2

C©u 4: Để phân biệt dung dịch BaCl2 và CaCl2, tốt nhất nên dùng thuốc thử:

A. Na2CO3                    B. Na2SO4                            C. (NH4)2C2O4                    D. K2CrO4

C©u 5: Để xác nhận sự có mặt của các ion trong dung dịch X gồm Cu(NO3)2; FeCl3 và BaCl2, ta cần dùng các thuốc thử:

A. dd H2SO4, dd AgNO3, Cu, dd NaSCN                      B. dd NaOH, dd H2SO4, dd AgNO3, Cu.

C. dd H2SO4, dd AgNO3, Cu                                       D. dd NH3, dd H2SO4, dd AgNO3, Cu.

C©u 6: Có các dung dịch: AlCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3, Na2SO4 đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Nếu chỉ được dùng 1 hóa chất để phân biệt các dung dịch đó, ta có thể dùng:

A. Dung dịch NH3          B. Dung dịch Ba(OH)2           C. Dung dịch H2SO4             D. Dung dịch NaOH

C©u 7: Cho dung dịch (NH4)2S lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, Ba(NO3)2 ; Na3PO4. Số trường hợp có kết tủa là:

A. 1                               B. 2                                      C. 3                                      D. 4

C©u 8: Có các dung dịch riêng rẽ sau: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ dùng thêm một dung dịch nào sau đây để nhận biết được 4 dung dịch trên?

A. NaOH                        B. BaCl2.                              C. AgNO3.                            D. quỳ tím.

C©u 9: Trộn 100ml dung dịch A gồm (KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100ml dung dịch B gồm (NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch C . Nhỏ từ  từ 100ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu được V (lít) CO2 (đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thu được m(g) kết tủa. m và V có giá trị thuộc phương án nào sau đây:

A. 34g; 2,24 lít               B. 82,4g; 1,12 lít                    C. 82,4g; 2,24 lít                   D. 34g; 5,6 lít

C©u 10: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể dùng kim loại nào sau đây để nhận biết 6 dung dịch trên

A. Na.                            B. Mg.                                  C. Al.                                   D. Cu.

C©u 11: Dung dịch A gồm NaOH 0,2M; Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch B gồm Al2(SO4)3 0,4M; H2SO4 xM. Cho 0,1 lít dung dịch B vào 1 lít dung dịch A, kết thúc phản ứng thấy có 16,33g kết tủa C và dung dịch D . Giá trị của x là:

A. 0,1M                         B. 0,2M                                C. 0,25M                              D. 0,3M

C©u 12: Cho các thuốc thử sau:

(1) Giấy quỳ tím tẩm ướt         (2) mẩu bông gòn tẩm nước       (3) mẩu bông gòn tẩm dd axit HCl đặc

    (4) mẩu Cu(OH)2                  (5) mẩu AgCl.

Các thuốc thử có thể nhận lọ chứa khí NH lẫn trong các lọ riêng biệt chứa các khí N2, O2, Cl2, CO2 là:

A. (1), (3), (5)                B. (1), (4), (5)                       C. (1), (3)                             D. (1), (2), (3)

C©u 13: Có 5 lọ bị mất nhãn đựng 5 dung dịch sau: NaOH; MgCl2; CuCl2; AlCl3; FeCl3. Số lượng thuốc thử tối đa cần dùng để có thể nhận được 5 dung dịch trên là

A. 3                               B. 2                                      C. 1                                      D. 0

C©u 14: Một dung dịch Y có chứa các ion Zn2+, Fe3+, SO42-. Biết rằng, dùng hết 350ml dung dịch NaOH 2M thì làm kết tủa hết ion Zn2+ và Fe3+ trong 100ml dung dịch Y, nếu đổ tiếp 200ml dung dịch NaOH thì một kết tủa vừa tan hết, còn lại một chất kết tủa màu đỏ nâu. Nồng độ mol của ZnSO4 trong dung dịch Y là:

A. 0,5M                         B. 1M                                   C. 1,5M                                D. 2M

C©u 15: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, CaCl2, AlCl3 bằng một thuốc thử duy nhất ở ngay lần thử đầu tiên, người ta dùng:

A. Dung dịch NaHCO3    B. Dung dịch NaOH dư          C. Dung dịch Na2CO3            D. Dung dịch AgNO3

C©u 16: Có thể dùng NaOH để làm khô các khí trong dãy nào sau đây?

A. NH3, SO2, CO, P2O5.                                             B. N2, CO2, NO2, CH4.

C. NH­3, O2, CO, CH4.                                                D. N2, Cl2, O2, P2O5.

C©u 17: Để phân biệt hai chất rắn Na2CO3 và Na2SiO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH        B. Dung dịch HCl                  C. Dung dịch NaCl                 D. Dung dịch KNO3

C©u 18: Cho các oxit: K2O; Al2O3; CaO; MgO.

Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây có thể nhận được các oxit trên?

A. H2O.                         B. dd Na2CO3.                      C. dd NaOH.                         D. dd HCl.

C©u 19: Khí CO2 lẫn hơi nước, có thể dùng mấy chất trong số những chất sau để làm khô CO2: CuSO4 khan; NaOH; BaO; H2SO4 đặc; CaCl2 khan.

A. 2.                              B. 3.                                     C. 4.                                     D. 5.

C©u 20: Tìm phát biểu sai:

A. Pb(NO3)2 khó tan trong axit HNO3 đặc nên bảo vệ kim loại khỏi bị axit tác dụng.

B. Pb dễ tan trong axit H2SO4 đặc do tạo hợp chất Pb(HSO4)2

C. Pb tan được trong dung dịch kiềm đặc nóng tạo plombit và H2.

D. Hợp chất Pb(IV) có tính oxi hóa mạnh đặc biệt trong môi trường bazơ.

C©u 21: Cho 23,8 gam thiếc tan hết trong dung dịch HCl tạo ra Sn2+. Dung dịch tạo thành tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch FeCl31M tạo ra Sn4+. Giá trị của V là:

A. 150ml                        B. 200ml                               C. 400ml                               D. 333,3 ml

C©u 22: Phản ứng dùng để phục hồi các bức tranh cổ vẽ bằng bột trắng chì bị ngả đen là:

A. PbS + 4H2O2 PbSO4 + 4H2O                             B. PbO + 2CH3COOH  (CH3COO)2Pb + H2O

C. PbO + NaClO PbO2 + NaCl                                 D. 3PbS + 8HNO3 3PbSO4 + 8NO + 4H2O

C©u 23: Kim loại Pb không tan trong dung dịch HCl (l) hoặc H2SO4 (l) là do:

A. Chì đứng sau hiđro                                                  B. Chì có phủ một 1 lớp oxit bền bảo vệ

C. Chì tạo muối không tan                                            D. Chì bị thụ động hóa học trong hai axit này

C©u 24: Trong số các khí Cl2, HCl, CH3NH2, O2 thì có bao nhiêu khí tạo khói trắng khi tiếp xúc với khí NH3:

A. 1                               B. 2                                      C. 3                                      D. 5

C©u 25: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế từ CaCO3­ và dung dịch HCl thường bị lẫn khí HCl và hơi nước. Để thu được CO2 gần như tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây?

A. NaOH, H2SO đặc     B. NaHCO3, H2SO4 đ            C. Na2CO3, NaCl                  D. H2SO4 đ, Na2CO3

C©u 26: Tìm phát biểu sai:

A. Do thiếc bền với nước và không khí nên được dùng chế tạo sắt tây làm vỏ đồ hộp.

B. "Bệnh dịch thiếc" là do để lẫn α –Sn với β – Sn.

C. Ở những vùng lạnh thiếc chóng bị hỏng do quá trình biến đổi thiếc trắng thành thiếc xám.

D. Ở điều kiện thường hợp chất Sn(IV) kém bền hơn hợp chất Sn(II).

C©u 27: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 50ml dung dịch A có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3-. Có 11,65 gam một chất kết tủa được tạo ra và đun nóng thì có 4,48 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của NH4NO3 trong dung dịch là:

A. 1M                            B. 1,5M                                C. 2M                                   D. 2,5M

C©u 28: Cho các chất rắn riêng rẽ sau: BaSO4; BaCO3; KCl; Na2CO3; MgCO3. Chỉ dùng nước và dung dịch nào dưới đây có thể nhận được 5 chất rắn này

A. H2SO4                      B. HCl                                  C. CaCl2                               D. AgNO3

C©u 29: Cho các kim loại: Mg; Al; Fe; Cu. Chỉ dùng 2 dung dịch thuộc dãy nào dưới đây có thể nhận được các kim loại trên?

A. HCl, NaOH.          B. NaOH và AgNO3.            C. AgNO3 và H2SO4 đặc nguội.     D. H2SO4 đặc nguội và HCl.

C©u 30: Có 3 dung dịch hỗn hợp X (NaHCO3 và Na2CO3); Y (NaHCO3 và Na2SO4); Z (Na2CO3 và Na2SO4). Chỉ dùng thêm 2 dung dịch nào dưới đây để nhận biết được 3 dung dịch trên?

A. NaOH và NaCl.          B. NH3 và NH4Cl.                 C. HCl và NaCl.                    D. HNO3 và Ba(NO3)2.

----------------- HÕt -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu