Đề kiểm tra Hóa 11Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 11 C¬ b¶n

M«n thi: Hãa 11 C¬ b¶n

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 168

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12, nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2 là:

A. 0,005M.                   B. 0,00005M.                      C. 0, 0001M.                       D. 0,0005M

C©u 2: Cho 20 ml dung dịch A chứa H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa hết dung dịch A là:

A. 10 ml                       B. 15 ml                               C. 20 ml                              D. 25 ml

C©u 3: Natri florua (NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn điện được?

A. Dung dịch NaF trong nước.                                    B. NaF nóng chảy.

C. Hòa tan NaF vào nước.                                          D. NaF rắn, khan

C©u 4: Nồng độ mol/l của ion Ba2+ trong dung dịch Ba(NO3)2 0,040M là:

A. 0,040M và 0,040M                                              B. 0,040M và 0,080M        

C. 0,080M và 0,040M                                              D. 0,040M và 0,020M

C©u 5: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- ® H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. 2HCl + CaO ® CaCl2 + H2O.                               B. HCl + NaOH ® NaCl + H2O.

C. H2SO4 + BaCl2 ® BaSO4 + 2HCl.                       D. NaOH + NaHCO3 ® Na2CO3 + H2O.

C©u 6: Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các chất điện li mạnh:

A. Na3PO4, Na2S, HCl.                                             B. CaCl2, H2S, HNO3.

C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3.                               D. Fe(OH)2, HF, HClO.

C©u 7: Chọn câu đúng.

Sự điện li là:

A. quá trình hòa tan các chất trong nước.

B. quá trình phân tán các chất trong nước.

C. quá trình làm cho các tiểu phân không mang điện tích chuyển động tự do.

D. quá trình phân li các chất trong nước ra ion.

C©u 8: Trong các chất sau đây chất nào là chất điện li yếu?

A. CH3COOH              B. HCl                                 C. NaOH                             D. NaCl

C©u 9: Cho các muối sau: NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO3, KHSO4, CuCl2. Dãy chất nào gồm các muối axit?

A. NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO3, KHSO4.             B. NaH2PO4, KHSO4, Na2HPO3

C. Na2HPO3, CuCl2, NaHCO3                                  D. NaHCO3, NaH2PO4, KHSO4.

C©u 10: Những ion tồn tại trong cùng một dung dịch là:

A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+.                                         B. H+, Cl-, Na+, Al3+.

C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-                                              D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+.

C©u 11: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. CH3COOH ® H+ + CH3COO-                             B. K2CO3  2K+ +

C. H2CO3 H+ +                                     D. Mg(OH)2 ® Mg2+ +  2OH-

C©u 12: Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa K2SO3 và HCl là:

A. K+   +   HCl  →   KCl   +   H+.

B. K+   +   Cl-   →   KCl.

C. K2SO3  +   2H+   →   2K+  +   SO2   +   H2O.

D. SO32-   +   2H+ →   H2O  +   SO2.

C©u 13: Hidroxit nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

A. Zn(OH)2                  B. Mg(OH)2                         C. Fe(OH)3                          D. Ba(OH)2

C©u 14: pH của dung dịch KOH 0,001M là :

A. 10.                           B. 8.                                     C. 9.                                    D. 11.

C©u 15: Chọn định nghĩa đúng nhất.

Muối axit là:

A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

B. Muối vẫn còn hidro trong phân tử.

C. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh.

D. Muối vẫn còn hidro và có khả năng phân li ra cation H+.

C©u 16: Dung dịch A chứa đồng thời 0,1 mol , 0,4 mol , 0,1 molvà x mol K+. Giá trị của x là:

A. 0,4                           B. 0,1                                   C. 0,2                                  D. 0,3

C©u 17: Axit HNO3 và axit HClO có cùng nồng độ 0,1M và ở cùng điều kiện. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

A.                                            B.      

C.                                            D. Không thể so sánh được

C©u 18: Chọn phát biểu đúng nhất:

A. Theo thuyết Areniut, axit là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-

B. Theo thuyết Areniut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra canion H+

C. Nước là chất điện li rất yếu.

D. Muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại.

C©u 19: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa tạo thành là:

A. 6,96 gam                  B. 11,56 gam.                      C. 6,99 gam.                        D. 11,65 gam

C©u 20: Trong dung dịch các chất sau đây, dãy chất nào đều là chất điện li?

A. H2S, CaCl2, KClO3, Ba(OH)2.                              B. H2SO4, NaClO, Ca(OH)2, C2H5OH.

C. HClO4, Na2SO3, HF, Saccarozơ.                           D. K2S, H2SO3, glixerol, KOH.

C©u 21: Trong các phản ứng sau:

1) Zn           +   CuSO4   →   Cu↓   +   ZnSO4.                   

2) AgNO3   +   KBr   →   AgBr↓   +   KNO3.

3) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.  

4) Mg   +   H2SO4   →   MgSO4  +   H2.

Phản ứng nào là phản ứng trao đổi ion?

A. Chỉ có 1,4.               B. Chỉ có 3,4.                      C. Chỉ có 2,3.                      D. Chỉ có 1,2.

C©u 22: Trộn 150 ml dung dịch HCl 0.01 M với 100ml dung dịch H2SO4 0.005 M thu được dung dịch Y. pH của dung dịch Y là:

A. 2                              B. 3                                      C. 1                                     D. 4

C©u 23: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra?

A. Al(NO3)3 và NaCl.        B. AgNO3 và NaCl.       C. NaOH và KNO3.            D. BaCl2 và HCl

C©u 24: Trộn lẫn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M với 150ml dung dịch HCl 0,02M thu được dung dịch có pH là:

A. 1                              B. 12                                    C. 13                                   D. 2

C©u 25: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d là

A. a + d = 2c + 2d.        B. 2a + 2b = c.d.                  C. 2a - 2b = c + d.                D. 2a + 2b = c + d.

C©u 26: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit?

A. Al(NO3)3                 B. HBrO3                            C. Mg(OH)2                        D. Na2SO4

C©u 27: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l. Dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl                          B. HF                                   C. HI                                   D. HBr

C©u 28: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:

A. Dung dịch có pH ≤ 8,3 làm dung dịch phenolphtalein hoá hồng.

B. Dung dịch có pH ≥ 8,3 làm dung dịch phenolphtalein hoá hồng.

C. Dung dịch có pH< 7 làm quỳ tím hoá xanh.

D. Dung dịch có pH> 7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C©u 29: Dung dịch của một bazơ ở 25oC có:

A. [H+]=10-7 M            B. [H+]<10-7 M                   C. [H+]>10-7 M                   D. [H+].[OH-]>10-14 M

C©u 30: Dẫn 0,224 lit khí HCl (đktc) vào 1 lit H2O. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi thì dung dịch thu được có pH bao nhiêu?

A. 1                              B. 2                                      C. 3                                     D. 1,5

(Cho Ba = 137; H = 1; S = 32; O = 16 )

----------------- HÕt 168 -----------------
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu