Đề kiểm tra Hóa Học 10 nâng CaoSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa Khèi 10

M«n thi: Hãa 10 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 179

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:.........................

C©u 1: Chọn phát biểu sai:

A. Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

B. Số oxi hoá của nguyên tố oxi trong hidro peoxit là -2

C. Liên kết giữa H và O trong hidro peoxit là liên kết cộng hoá trị có cực

D. Phản ứng phân huỷ hidro peoxit dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

C©u 2: Để điều chế Clo không thể dùng phản ứng nào?

A. HCl đặc + MnO2      B. HCl đặc + SO3                C. HCl đặc + KMnO4          D. HCl đặc + KClO3

C©u 3: Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử:

A. Br2 + 5Cl2 + 6H2O ® 2HBrO3 + 10HCl             B. Cl2 + 2NaI ® 2NaCl + I2

C. Cl2 + Ca(OH)2 ® CaOCl2 + H2O                        D. CaCl2 + 2AgNO3 ® 2AgCl¯ + Ca(NO3)2

C©u 4: Tính chất nào không phải của khí clo:

A. có màu vàng lục                                                   B. mùi xốc, rất độc

C. khí clo ẩm có tính tẩy trắng                                   D. tan nhiều trong nước do có phản ứng với nước

C©u 5: Nồng độ mol/l của dung dịch hình thành khi người ta trộn lẫn 200ml dung dịch HCl  2M và 300ml dung dịch HCl  4M là:

A. 3,0                           B. 3,2                                   C. 5,0                                  D. 6,0

C©u 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ( F, Cl, Br, I) ?

A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro

C. Có số ôxi hoá – 1 trong mọi hợp chất

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

C©u 7: Hoàn thành các PƯ sau:

            (1)  Cl2   +   A  à    B            

(2)    B   +   Fe à   C  +   H2

            (3)    C   +   E  à    F   +  NaCl           

(4)    F   +   B à     C   +   H2O.

            Các chất A, B, C, E , F có thể là:

            A         B           C             E                  F

A. H2       HCl        FeCl3   NaOH  Fe(OH)3         

B. H2O    HClO     FeCl3   NaOH  Fe(OH)3

C. H2       HCl        FeCl2   NaOH  Fe(OH)2         

D. H2O    HCl        FeCl2   NaOH  Fe(OH)3

C©u 8: Thành phần chính của muối iot là:

A. NaCl, I2                   B. NaCl, KI                          C. NaCl, HI                         D. NaCl, AgI

C©u 9: Có một cốc dung dịch không màu NaI. Thêm vào cốc vài giọt hồ tinh bột, sau đó thêm một ít nước clo. Hiện tượng quan sát được là:

A. dung dịch có màu vàng nhạt                                 B. dung dịch có màu xanh

C. dung dịch vẫn không màu                                     D. dung dịch có màu nâu

C©u 10: Có 4 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong các dd sau:  HCl , HNO3 , KCl , KNO3 .Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau đây để phân biệt các dd  trên?

A. Dùng quỳ tím, dd AgNO3.                                    B. Dùng phenolphtalein, dd AgNO3.

C. dd AgNO3 , phenolphtalein.                                 D. Không xác định được.

C©u 11: Chọn phát biểu sai:

A. Flo oxi hoá được tất cả các kim loại

B. Flo tác dụng trực tiếp với oxi thu được sản phẩm là oxi florua (OF2)

C. Iot tan ít trong nước tạo ra dung dịch gọi là nước iot

D. Tính oxi hoá của F2 > Cl2 > Br2 > I­2

 

 

 

C©u 12: Dãy gồm các chất tác dụng với axit HI là:

A. NaOH, Fe, Au, NaCl                                             B. K2CO3, H2SO4đặc, Ca(OH)2, Al

C. AgCl, Zn, CuO, Cl2                                              D. HNO3, K2O, BaSO4, Fe(OH)3

C©u 13: Cho sơ đồ phản ứng sau:

(A) + NaBr → (B) + (C)

(C) + SO2 + H2O → (D) + H2SO4

Công thức của A, B, C, D lần lượt là:

A. HF, NaF, HBr, Br2                                                B. Cl2, NaCl, Br2, HBr

C. I2, NaI, Br2, HBrO                                               D. F2, NaF, Br2, HBrO3

C©u 14: Chọn phát biểu đúng:

A. Trong tự nhiên, nguyên tố flo chỉ tồn tại ở dạng đơn chất

B. Ở điều kiện thường, brom là chất khí có màu nâu đỏ

C. Bạc florua là muối kết tủa trắng, không tan trong nước

D. Dung dịch HBr để lâu trong không khí có màu vàng nâu

C©u 15: Chọn phát biểu đúng

A. Oxi có tính oxi hoá mạnh hơn ozon

B. Khí oxi tan nhiều trong nước

C. Ozon là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí

D. Oxi và ozon là hai dạng thù hình của nguyên tố oxi

C©u 16: Nhiệt phân 24,5 gam KClO3 (xt: MnO2) (hiệu suất phản ứng là 80%) thu được V lít khí O2 (đktc) và m1 gam chất rắn. Giá trị của V và m1 lần lượt là:

A. 6,72 lít; 14,9 gam                                                  B. 5,376 lít; 16,82 gam

C. 5,376 lít; 11,92 gam                                              D. 6,72 lít và 27,9375 gam

C©u 17: Clo vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa khi tác dụng với:

A. kim loại                    B. nước                                C. Hidro                              D. tất cả đúng

C©u 18: Cho 18,625g muối kali halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, lọc kết tủa đem cân thì nặng 35,875g. Công thức của (A) là:

A. KF                            B. KCl                                 C. KBr                                 D. KI

C©u 19: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH dư ở nhiệt độ thường. sau phản ứng thu được:

A. NaCl, NaClO, NaOH, H2O      B. NaCl, NaClO, H2O         C. NaClO, H2O             D. NaCl, H2O

C©u 20: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với HCl dư thu được V lít khí Clo (đktc). Dẫn V lít khí Clo vào 500 ml dung dịch NaOH 0,9 M (điều kiện thường) thu được dung dịch A . Nồng độ mol của các chất trong dung dịch A là: (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

A. CNaCl = CNaClO = 0,2M                                     B. CNaCl = CNaClO = 0,4M

C. CNaCl = CNaClO = 0,4M; CNaOH = 0,1M           D. CNaCl  = CNaClO  = CNaOH = 0,4M

C©u 21: Cho sơ đồ chuyển hoá sau đây:

X  khí Y Z ® E ¯   khí Y

 

X, Y, Z , E trong chuỗi chuyển hoá trên lần lượt là:

A. HCl       Cl2         NaCl        AgCl                     

B. HF         F2          NaF          AgF

C. HBr       Br2        NaBr        AgBr                     

D. HI         I2           NaI          AgI

C©u 22: Cho 8,96  lít hh gồm H2 và Cl2 vào bình thuỷ tinh chiếu sáng . Hỗn hợp thu được chứa 40% HCl về thể tích . Lượng Cl2 giảm xuống  còn 60% so với lượng Clo ban đầu .  ( các khí đo ở cùng đk) .  % thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 66,5%                      B. 50%                                C. 40%                                D. Kết quả khác

C©u 23: Điện phân dung dịch chứa 117g NaCl có màng ngăn với hiệu suất 80%. Thể tích khí clo (đktc) thu được là:

A. 22,4 lít                     B. 17,92 lít                           C. 28 lít                               D. 35,84 lít

C©u 24: Cho 6gam brom có lẫn tạp chất clo  vào một  dd chứa 1,6g NaBr. Sau khi clo phản ứng hết , ta làm bay hơi hỗn hợp sau thí nghiệm và sấy khô chất rắn thu được. Khối lượng chất  rắn  sau khi sấy khô là  1,36g. Hàm lượng phần trăm của clo trong 6g Brom nói trên là:

A. 2,19%                      B. 3,19%                             C. 4,19%                             D. 1,19%.

C©u 25: Hoà tan hoàn toàn 3,16 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 300 ml axit H2SO4 0,1M ( vừa đủ). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch:

A. 5,56g                        B. 5,45g                               C. 5,55g                               D. 5,01g

C©u 26: Chọn phản ứng sai: (cho các phản ứng sau xảy ra trong dung dịch)

A. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2                                   B. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

C. 2HBr + Zn → ZnBr2 + H2                                    D. 2HI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + I2 + 2HCl

C©u 27: Cho 16g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích dung  dịch HCl cần dùng là:

A. 300ml                      B. 600ml                              C. 1200ml                           D. 150ml

C©u 28: Cho các chất: Al, Fe, Au, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch AgNO3, dung dịch KI, O2, H2. Số hóa chất phản ứng trực tiếp với Cl2 là:

A. 3                              B. 4                                      C. 5                                     D. 6

C©u 29: Axit mạnh nhất là:

A. HClO                       B. HClO­2                             C. HClO3                            D. HClO4

C©u 30: Cho khí clo dư tác dụng hết với NaI. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu đựơc nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 10,98 gam. Tính khối lượng NaI ban đầu?

A. 19g                           B. 18g                                  C. 17g                                  D. 16g

 

Cho Ag = 108, F =19, Cl =35,5, Br =80, I =127, Fe = 56, Mg =24, Na =23, H =1, K =39, Zn =65, O =16, Mn = 55

 

 

----------------- HÕt m· ®Ò 179 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu