Đề kiểm tra môn hóa lớp 11Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 11 C¬ b¶n

M«n thi: Hãa 11 C¬ b¶n

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 169

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Trộn 150 ml dung dịch HCl 0.1 M với 100ml dung dịch H2SO4 0.05 M thu được dung dịch Y. pH của dung dịch Y là:

A. 2                              B. 3                                      C. 1                                     D. 4

C©u 2: Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các chất điện li mạnh:

A. Na3PO4, Na2S, HCl.                                            B. CaCl2, H2S, HNO3.

C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3.                              D. Fe(OH)2, HF, HClO.

C©u 3: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit?

A. Al(NO3)3                 B. HBrO3                            C. CsOH                              D. NaHSO4

C©u 4: Chọn câu đúng.

Sự điện li là:

A. những chất phân li gần như hoàn toàn trong dung dịch.

B. những chất chỉ phân li một phần trong dung dịch, phương trình điện li được biểu diễn bằng dấu .

C. các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do trong dung dịch.

D. quá trình phân li các chất trong nước ra ion.

C©u 5: Trong các phản ứng sau:

1) Zn           +   CuSO4   →   Cu↓   +   ZnSO4.                   

2) AgNO3   +   KBr   →   AgBr↓   +   KNO3.

3) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.  

4) Mg   +   H2SO4   →   MgSO4  +   H2.

Phản ứng nào là phản ứng trao đổi ion?

A. Chỉ có 1,4.               B. Chỉ có 3,4.                      C. Chỉ có 2,3.                      D. Chỉ có 1,2.

C©u 6: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. CH3COOH ® H+ + CH3COO-                            B. K2CO3  2K+ +

C. H2CO3 H+ +                                    D. Mg(OH)2 ® Mg2+ +  2OH-

C©u 7: Cần thêm bao nhiêu ml nước cất vào 10ml dung dịch axit mạnh có pH = 3 để thu được dung dịch axit có    pH = 4?

A. 10ml.                       B. 40ml.                               C. 90ml.                              D. 100ml.

C©u 8: Trong dung dịch các chất sau đây, dãy chất nào đều là chất điện li?

A. H2S, CaCl2, KClO3, Ba(OH)2.                             B. H2SO4, NaClO, Ca(OH)2, C2H5OH.

C. HClO4, Na2SO3, HF, Saccarozơ.                          D. K2S, H2SO3, glixerol, KOH.

C©u 9: Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa K2SO3 và HCl là:

A. K+   +   HCl  →   KCl   +   H+.

B. K+   +   Cl-   →   KCl.

C. K2SO3  +   2H+   →   2K+  +   SO2   +   H2O.

D. SO32-   +   2H+ →   H2O  +   SO2.

C©u 10: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- ® H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. 2HCl + CaO ® CaCl2 + H2O.                              B. HCl + NaOH ® NaCl + H2O.

C. H2SO4 + BaCl2 ® BaSO4 + 2HCl.                      D. NaOH + NaHCO3 ® Na2CO3 + H2O.

C©u 11: Hidroxit nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

A. Zn(OH)2                  B. Mg(OH)2                         C. Fe(OH)3                          D. Bi(OH)3

C©u 12: Dẫn 0,224 lit khí HCl (đktc) vào 1 lit H2O. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì dung dịch thu được có pH bao nhiêu?

A. 1                              B. 2                                      C. 3                                     D. 1,5

C©u 13: Dung dịch của một bazơ ở 25oC có:

A. [H+]=10-7 M            B. [H+]<10-7 M                   C. [H+]>10-7 M                   D. [H+].[OH-]>10-14

C©u 14: Trộn lẫn 20 ml    dung dịch Ba(OH)2 0,05M với 180ml dung dịch HCl 0,02M thu được dung dịch có pH là:

A. 11,9                         B. 2,1                                   C. 12                                   D. 2

C©u 15: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l. Dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl                          B. HF                                   C. HI                                   D. HBr

C©u 16: Chọn định nghĩa đúng.

Muối axit là:

A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

B. Muối vẫn còn hidro trong phân tử.

C. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh.

D. Muối mà anion gốc axit của muối vẫn còn hidro có khả năng phân ly ra ion H+.

C©u 17: pH của dung dịch KOH 0,001M là :

A. 10.                           B. 8.                                     C. 9.                                    D. 11.

C©u 18: Những ion tồn tại trong cùng một dung dịch là:

A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+.                                        B. H+, Cl-, Na+, Al3+.

C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-                                             D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+.

C©u 19: Cho các muối sau: NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO3, KHSO4, CuCl2. Muối nào là muối axit ?

A. NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO3, KHSO4.            B. NaH2PO4, KHSO4.

C. Na2HPO3, CuCl2.                                                 D. NaHCO3, NaH2PO4, KHSO4.

C©u 20: Natri florua (NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn điện được?

A. Dung dịch NaF trong nước.                                   B. NaF nóng chảy.

C. Hòa tan NaF vào nước.                                         D. NaF rắn, khan

C©u 21: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra?

A. Al(NO3)3 và NaCl.  B. AgNO3 và NaCl.             C. NaOH và KNO3.            D. BaSO4 và H2SO4

C©u 22: Axit mạnh HNO3 và axit yếu HClO có cùng nồng độ 0,1M và ở cùng điều kiện. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

A.                                            B.      

C.                                            D. Không thể so sánh được

C©u 23: Dung dịch A chứa 0,1 mol  và 0,4 mol  cùng với x mol. Cô cạn dung dịch trên thu khối lượng muối là:

A. 27,3 g.                      B. 37,3 g                              C. 31,9 g                              D. 29,2 g

C©u 24: Cho 10 ml dung dịch A chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa hết dung dịch A là:

A. 10 ml                       B. 15 ml                               C. 20 ml                              D. 25 ml

C©u 25: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d là

A. a + d = 2c + 2d.        B. 2a + 2b = c.d.                  C. 2a.2b = c + d.                  D. 2a + 2b = c + d.

C©u 26: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12, nồng độ của dung dịch Ba(OH)2

A. 0,005M.                   B. 0,00005M.                      C. 0, 0001M.                       D. 0,0005M

C©u 27: Chọn phát biểu đúng nhất:

A. Nước là chất điện li mạnh.                                    B. Nước là chất điện li rất mạnh.

C. Nước là chất điện li rất yếu.                                  D. Nước là chất điện li yếu..

C©u 28: Trong các chất sau đây chất nào là chất điện li yếu?

A. CH3COOH              B. HCl                                 C. NaOH                             D. NaCl

C©u 29: Nồng độ mol/l của Ba2+ trong dung dịch Ba(NO3)2 0,040M là:

A. 0,040M và 0,040M  B. 0,040M và 0,080M         C. 0,080M và 0,040M         D. 0,040M và 0,020M

C©u 30: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây:

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

B. Giá trị pH tăng thì độ bazơ tăng.

C. Dung dịch có pH<7 làm quỳ tím hoá xanh.

D. Dung dịch có pH>7 làm quỳ tím hoá đỏ.

 

----------------- HÕt -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu