Đề thi HKII Môn Hóa Lớp 11 NCSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: Thi HKI - M«n Hãa 11

M«n thi: Hãa 11 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 159

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Những muối photphat nào sau đây tan nhiều trong nước:

A. (NH4)3PO4, Ca(H2PO4)2, K3PO4                       B. (NH4)3PO4, BaHPO4, Na3PO4

C. Ca(H2PO4)2, Ag3PO4, K3PO4                            D. K3PO4, NH4H2PO4, Ca3(PO4)2

C©u 2: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. Ở nhiệt độ cao nitơ tác dụng với tất cả các kim loại tạo thành nitrua.

B. Ở nhiệt độ thường nitơ cũng có thể tạo thành nitrua.

C. Trong tất cả các phản ứng với hiđro và kim loại , nitơ là chất khử.

D. Nitơ có thể duy trì sự cháy và sự sống

C©u 3: Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3,FeO,Al2O3 nung nóng, sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là 215g , khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn vào 150 ml dung dịch Ba(OH)1M thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị  của m là:

A. 217,4                       B. 218,2                               C. 230                                 D. 344

C©u 4: Biết hằng số điện li KHCN = 7.10-10, độ điện li α của axit HCN trong dung dịch 0,04M là:

A. 0.019%                    B. 0,0132%                         C. 0,0118%                         D. 0,026%

C©u 5: Khí CO2 điều chế trong phòng thí nghiệm thường lẫn khí HCl.Để loại bỏ HCl ra khỏi hỗn hợp,ta dùng

A. Dung dịch NaHCO3 bão hoà                                B. Dung dịch Na2CO3 bão hoà

C. Dung dịch NaOH đặc                                            D. H2SO4 đặc

C©u 6: Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong 490 ml dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (chỉ chứa muối nitrat)  và 0,448 lít khí N2 (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng là:

A. 1,5M                        B. 2M                                  C. 1M                                  D. 0,5M

C©u 7: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào không có phản ứng xảy ra?

A. Al(NO3)3 và Na2CO3.                                        B. AgNO3 và NaCl.            

C. Ba(OH)2 và NaCl.                                                D. NH4Cl và NaOH.

C©u 8: Các chất vừa tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. Al, HCl, NaHSO4                                                B. CO2, NaHCO3, Mg        

C. Al, HCl, Na2S                                                      D. Al2O3, H2SO4, NH4Cl

C©u 9: Khí  CO không khử được oxit nào dưới đây:

A. MgO                         B. FeO                                 C. CuO                                D. PbO

C©u 10: Các chất và ion nào đều là những chất l­ưỡng tính?

A. ZnO, Al2O3, HSO4-, HCO3-                                B. ZnO, Al(OH)3, HSO4-

C. Zn(OH)2, Al2O3, H2O, H3O+                              D. ZnO,Al(OH)3 , H2O, HCO3-

C©u 11: Cho 3 dung dịch NaCl, Na2CO3, Na2SiO3. Hóa chất duy nhất để nhận biết 3 dung dịch là:

A. Ca(NO3)2.               B. NaOH.                             C. HCl.                                D. BaCl2.

C©u 12: Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

A. ns2np2.                    B. ns2 np3.                          C. ns2np4.                           D. ns2np5.

C©u 13: Dung dịch A chứa 0,2 mol  và 0,3 mol  cùng với x mol Na+. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là:

A. 57,15 g                     B. 45,95 g                            C. 26,30 g                            D. 53,60 g

C©u 14: Chọn câu nhận định sai trong các câu sau:

A. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit

B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ

C. Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng

D. Dung dịch mà giá trị pH = 7 không làm đổi màu quỳ tím

C©u 15: Hiện tượng xảy ra khi trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch CuCl2 là:

A. Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu và có bọt khí.

B. Có bọt khí thoát ra khỏi dung dịch.

C. Xuất hiện kết tủa.

D. Xuất hiện kết tủa màu xanh lam và có bọt khí .

C©u 16: Nhóm ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Ca2+, NH4+, Cl-, OH-                                          B. Cu2+, Al3+, OH-, NO3-

C. Ag+, Ba2+, Br-, PO43-                                          D. H+, Mg2+, Cl-, NO3-

C©u 17: Một dung dịch có chứa các ion : x mol M3+; 0,2 mol Mg2+; 0,3 mol Cu2+; 0,6 mol SO42-; 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 116,8g hỗn hợp các muối khan. M là:

A. Cr                             B. Fe                                    C. Al                                    D. Zn

C©u 18: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,85M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Giá trị pH của dung dịch thu được là:

A. 0,4                           B. 1,1                                   C. 1,3                                  D. 2

C©u 19: Phát biểu đúng là:

A. Cacbonmonooxit là một oxit axit

B. SiO2 dễ dàng hòa tan trong Na2CO3 nóng chảy.

C. Dung dịch NaHCO3 0,1M có pH < 7.

D. Silic tinh thể có khả năng  phản ứng cao hơn silic vô định hình.

C©u 20: Theo định nghĩa về axit-bazơ của Bronsted, có bao nhiêu ion là bazơ trong số các ion sau đây:Ba2+, NO3,NH4+ , Br, ClO-, F- ,CH3COO, CO32-.

A. 1                              B. 3                                      C. 2                                     D. 4

C©u 21: Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2SO4, Na2CO3, BaCl2, NH4Cl. Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử thì có thể nhận biết bao nhiêu chất?

A. 1 chất                       B. 4 chất                              C. 3 chất                              D. 2 chất

C©u 22: Sục V lít CO2 (đkc) vào 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 12,805 gam kết tủa.Giá trị của V là:

A. 4,144 lít                   B. 1,465 lít                           C. 1,344 lít                          D. 8,512 lít

C©u 23: Một dung dịch A gồm hỗn hợp 2 axit HCl và H2SO4. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần 400 ml dung dịch KOH 0,1M, cô cạn dung dịch thu được 3,23 gam muối khan. Nồng độ mol/l  của HCl  trong dung dịch là:

A. 0,2M                        B. 0,3M                               C. 0,8M                               D. 0,3M

C©u 24: Cho 100ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 21,875ml dung dịch NaOH 25% ( D =1,28g/ml) thu được dung dịch X. Dung dịch X có chứa:

A. Na3PO4                                                               B. NaH2PO4 và Na2HPO4 

C. NaH2PO4                                                             D. Na2HPO4  và Na3PO4

C©u 25: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:

A. K3PO4, K2HPO4     B. K2HPO4, KH2PO4         C. K3PO4, KOH                  D. H3PO4, KH2PO4

C©u 26: Dãy chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Ba(OH)2, HNO3, Na2SO4, CaCl2.                       B. NaOH, H2SO4, H3PO4, Ca(OH)2.

C. NaCl, Cu(OH)2, AgCl, HCl.                                  D. H2S, H2CO3, H2SO3, H3PO4.

C©u 27: Cho 0,28 mol Al vào dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO và dung dịch  chứa 62,04g muối. Số mol NO thu được là:

A. 0,2                           B. 0,28                                 C. 0,1                                  D. 0,14

C©u 28: Cho các chất: CH3COONa, Al2(SO4)3, NaHSO4, Na2HPO4, Na2SO4, NaHCO3, Na2HPO3 . Có bao nhiêu chất là muối trung hòa:

A. 4                              B. 3                                      C. 2                                     D. 5

C©u 29: Cho sơ đồ chuyển hóa : P2O5 X  Y Z.

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4                                 B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4

C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4                                 D. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

C©u 30: Cho 0,03 mol FeCl2 vào dung dịch HCl dư  . Sau đó thêm KNO3 vừa đủ vào  thì thu được khí V lít NO (đkc). Giá trị của V là:

A. 0,224 lít                   B. 0,448 lít                           C. 0,672 lít                          D. 0,896 lít

 

----------------- HÕt 159 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu