Toán Lớp 9 Lần 1ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN I NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút (Không kể  giao đề)

Câu 1 (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a)              b) 
Câu 2 (1,5 điểm). Cho  và 
            a) Hãy tính giá trị của biểu thức A    
            b) Chứng minh 
Câu 3 (1,5 điểm). Không dùng máy tính, hãy:
            a) Chứng minh: 
            b) So sánh  và 
Câu 4 (1,5 điểm). Cho biểu thức:  (với x  1)
            a) Rút gọn biểu thức C
            b) Tìm giá trị của x để  giá trị của biểu thức C = 2
Câu 5 (1,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH  BC; HM  AB, HN  AC. Chứng minh:
            a) AB.AM = AC.AN
            b) Tứ giác BMNC có các góc đối bù nhau
Câu 6 (1,5 điểm). Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi P và Q lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC
            a) Tứ giác APHQ là hình gì ? Hãy chứng minh
            b) Tính PQ nếu biết HB = 4cm và HC = 9cm
Câu 7 (1,0 điểm). Cho . Tính 

Giải:
Câu 1:
a)     
b)    (2+)2+(2-1)2
=22+2.2.+()2+(2)2-2.2.1+12
=4+4+2+8-4+1
=15
Câu 2:
a)     A=
b)    Ta có:
Câu 3:
a)     Ta có:
Do đó: 
b)    Bài này Thầy đã hướng dẫn cách giải cơ bản rồi, bây giờ Thầy giải theo cách khác để mấy em xem tham khảo:
Ta có: 
Bài 4:
a)     

=
=2
b)    C=2=2
<=>
<=>x-1=1
<=>x=2
Bài 5:

Giải:
a)      
Trong Tam Vuông giác ABH ta có:
AH2=AM.AB (định lí 1 trong bài 1)
Trong tam giác vuông AHC ta có:
AH2=AN.AC ( định lí 1 trong bài 1)
=>AM.AB=AN.AC (Cùng bằng AH2)
b) trong tứ giác BMNC có các gốc đối sau:
Chứng minh nó bù nhau có nghĩa là chứng minh 2 góc đó cộng lại bằng 180 độ.
Xét 2 tam giác: ABC và AMN ta có:
 là gốc chung
AM.AB=AN.AC (chứng minh trên)
=>
=>ABCANM
=>
Và 
Lại có: 
=>+=180o  (1)
Tương tự:+=180o (2 góc kề bù)
=>+=180o (2)
Từ (1) và (2) suy ra từ giác BMNC có các góc đối bù nhau.
Câu 6:


a)     APHQ là  hình chử nhật
Chứng minh:
Ta  có:
Vậy APHQ là hình chử nhật ( có 3 góc vuông)
b)    Ta có PQ=AH ( trong hình chử nhật 2 đường chéo bằng nhau)
Áp dụng định lý 2 bài 1 ta có:
AH2=HB.HC=4.9=36
=>AH=6 (cm)
Bài 7: bài này dể tự làm, xem như bài tập.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu