Hoá 10 nâng caoCho m ( g ) kim loại X tác dụng hoàn toàn với 7.81 g khí Clo thu được 14.05943g muối clorua.Km loại X có 2 đồng vị A,B có đặc điểm:

-Tổng số phần tử của A và B là 186 (nghĩa là tổng số hạt cơ bản của 2 đồng vị)
-số notron của đồng vị A - số notron của đồng vị =2
- một hỗn hợp gồm 3600 nguyên tử A & B.Nếu thêm vào hỗn hợp này 400 nguyên tử A thì khối lượng % nguyên tử B (hh sau) ít hơn hh đầu là 7.3%
a) Xác định m và khối lượng nguyên tử X? (
b) Xác định số khối của A & B và Z
c) Xác định nguyên tữ A có trong lượng muối nói trên
Giải:
Khối lượng m=14,05943-7,81=6,24943 g.
ta có: 2p+2e+nA+nB=186
nA-nB=2=>nA=nB+2
thay lên trên ta được; 2p+2e+nB+2+nB=186
=>2p+2e+2nB=184=>p+e+nB=92=>2p+nB=92
sau đó áp dụng phần trăm sẽ tình được khối lượng nguyên tử X.
Hôn nay Thầy phải đi làm rồi, mai giải tiếp. Nhưng Thầy nghĩ tới đây em có thể tự giải rồi, cố gắng lên.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu