Đề thi HKII Hóa 11Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: Thi HKI - M«n Hãa 11

M«n thi: Hãa 11 C¬ b¶n

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 112

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Dung dịch A chứa các ion Al3+=0,6 mol; Fe2+=0,3 mol; Cl- = a mol; SO42-=b mol. Cô cạn dung dịch A thu được 140,7g. Giá trị của a, b lần lượt là:

A. 0,6 và 0,9                 B. 0,9 và 0,6                        C. 0,3 và 0,5                        D. 0,2 và 0,3

C©u 2: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O là:

A. 2                              B. 3                                      C. 4                                     D. 5

C©u 3: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O, 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (các thể tích khí được đo ở đktc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là:

A. 58,5%; 4,1%; 11,4%; 26%                                   B. 48,9%; 15,8%; 35,3%; 0%

C. 49,5%; 9,8%; 15,5%; 25,2%                                D. 59,1%; 17,4%; 23,5%; 0%

C©u 4: Đem nung nóng m gam Cu(NO3)2 một thời gian  rồi dừng lại, làm nguội rồi đem cân thấy khối lượng giảm 0,54g so với ban đầu. Khối lượng  Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là:

A. 0,54g                        B. 0,8g                                 C. 0,94g                               D. 1,2g

C©u 5: Cho các chất sau đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, CH3COOH, CuSO4                                    B. CH3COOH, CuSO4       

C. H2O, CH3COOH                                                 D. H2O, CH3COOH, CuSO4

C©u 6: Để phân biệt khí CO2 và SO2 ta cần dùng dung dịch nào sau đây:

A. dung dịch phenolphtalein                                     B. dung dịch Ca(OH)2        

C. dung dịch Brom                                                   D. dung dịch Ba(OH)2

C©u 7: Cho sơ đồ: NH3  → X → Y → HNO3. X, Y có thể là:

A. NO và N2O              B. N2, NO                           C. NO, NO2                        D. N2, NO2

C©u 8: A là một oxit của nitơ có tỉ khối so với không khí là 1,517. Công thức của A là:

A. NO                           B. NO2                                C. N2O3                              D. N2O

C©u 9: Hòa tan m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp NO, NO2 ở đktc  có tỉ khối so với H2 là 16,6. Vậy m là:

A. 3,9g                          B. 4,16g                               C. 2,38g                               D. 3,02g

C©u 10: Khử toàn toàn Fe3O4 bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 8,4 gam Fe. Thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc) là:

A. 11,2 lít                     B. 2,24 lít                             C. 4,48 lít                            D. 3,36 lít

C©u 11: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2 . Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 19,7                         B. 39,4                                 C. 17,1                                D. 15,5

C©u 12: Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì thu được 4,48 lít NO (đktc). Kim loại M là:

A. Ca                            B. Cu                                   C. Al                                    D. Zn

C©u 13: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm  -CH2- là đồng đẳng của nhau.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết p và một liên kết s.

C©u 14: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa  tan trong dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2                                B. NaHCO3, Zn(OH)2, Mg(OH)2

C. NaHCO3, (NH4)2CO3 , Al(OH)3                         D. Mg(OH)2, Al(OH)3, Ca(HCO3)2

C©u 15: Trộn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 4                              B. 3                                      C. 2                                     D. 6

 

C©u 16: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2(đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng là:

A. Chỉ có BaCO3                                                      B. Chỉ có Ba(HCO3)2                 

C. BaCO3 và Ba(HCO3)2                                         D. Không có cả 2 chất BaCO3 và Ba(HCO3)2.

C©u 17: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng sai là:

A. SiO+  4HF  →  SiF+ 2H2O                           B. SiO+ 4HCl →  SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 2CSi + 2CO                                    D. SiO2 + 2Mg2MgO + Si

C©u 18: Trong phân tử sau đây: CH ºC - CH=CH-Cl. Số liên kết pi () và xichma () tương ứng là:

A. 4 và 3                       B. 4 và 6                              C. 3 và 7                              D. 5 và 2

C©u 19: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng:

A. 2C + Ca CaC2                                           B. C + 2H2 CH4   

C. C + CO2 2CO                                                                                       D. 3C + 4Al Al4C3

C©u 20: Hợp chất X có %C = 54,54%; %H = 9,1% còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:

A. C4H10O                  B. C5H12O                          C. C4H10O2                       D. C4H8O2

C©u 21: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo  thành kết tủa là:

A. 4                              B. 2                                      C. 1                                     D. 3

C©u 22: Cho các chất sau đây: Si, SiO2, CO, CO2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SiO3. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 5                              B. 4                                      C. 6                                     D. 3

C©u 23: Hợp chất hữu cơ là:

A. CO2                         B. Na2CO3                          C. CO                                  D. CH3Cl

C©u 24: Nung hỗn hợp 2 muối MgCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi thu được 3,8 gam chất rắn và giải phóng 1,68 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng MgCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 2,1 gam                    B. 4,2 gam                           C. 1,2 gam                           D. 2,4 gam

C©u 25: Số oxi hóa có thể có của Nitơ trong hợp chất vô cơ là:

A. 0, +1, +3, +5, +6                                                   B. -3, 0, +1, +3, +5, +4

C. -3, 0, +1, +2, +3, +5, +6                                        D. -3, +1, +2, +3, +5, +4

C©u 26: Cho chất Axit axetic (CH3COOH) và glucozơ (C6H12O6), nhận xét đúng là:

A. Axit axetic và glucozơ giống nhau về công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Axit axetic và glucozơ khác nhau về công thức phân tử nhưng giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Axit axetic và glucozơ khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Axit axetic và glucozơ có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

C©u 27: Cặp chất nào sau đây không tác dụng với nhau ở nhiệt độ thường:

A. NO và O2                B. NH3 và HCl                    C. Hg và S                           D. O2 và N2

C©u 28: Cho các muối nitrat: NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3. Có bao nhiêu muối nitrat khi bị nhiệt phân sinh ra oxit kim loại, NO2 và O2:

A. 2                              B. 4                                      C. 5                                     D. 6

C©u 29: Trong những dãy chất sau đây, dãy gồm các chất là đồng phân của nhau là:

A. C2H5OH, CH3OCH3.                                         B. CH3OCH3, CH3CHO.   

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.                                D. C4H10­, C­6H6.

C©u 30: Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong một dung dịch?

A. Fe3+, Na+, NO3-, OH-                                         B. Fe3+, Na+, NO3-, Cl-

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-                                             D. Fe3+, Na+, Cl-, OH-

 

(Cho Ba=137; Cu=64; Fe=56; Zn=65; Ca=40; Mg=24; Al=27; C=12; N=14; O=16; H=1)

 

----------------- HÕt 112 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu