Hóa 11 nâng caoSë GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Hãa 11 N©ng Cao

M«n thi: Hãa 11 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 183

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:...................................

C©u 1: Cho các phản ứng sau:

            (1) 2FeCl3 + Fe ® 3FeCl2                  

            (2) AgNO3 + KBr ® AgBr¯ + KNO3

            (3) NaHCO3 + NaOH ® Na2CO3 + H2O

            (4) PbS + 4H­2O2 ® PbSO4¯ + 4H2O

Phản ứng nào trong các phản ứng trên là phản ứng trao đổi ion?

A. Chỉ có (1) và (2)      B. Chỉ có (2) và (3)              C. Cả 4 phản ứng                 D. Chỉ có (1) và (4)

C©u 2: Một dung dịch ở 25oC có nồng độ của ion OH- là 10-5M. Môi trường của dung dịch này là:

A. axit                           B. trung tính                         C. bazơ                                D. Không xác định được

C©u 3: So sánh pH của hai dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ mol (ở cùng điều kiện):

A. pHHCl >                                            B. pHHCl <      

C. pHHCl =                                                                                        D. không so sánh được

C©u 4: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để nhận biết các dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: (NH4)2SO4, AlCl3, FeCl3, CuCl2.

A. Quỳ tím                    B. phenolphtalein                C. dd Ba(OH)2                    D. dd AgNO3

C©u 5: Cho các dung dịch sau có cùng nồng độ mol: H2SO4, CH3COOH, KNO3, FeCl3. Nếu bỏ qua sự thủy phân của muối, dãy sắp xếp độ dẫn điện của các dung dịch trên theo chiều tăng dần là:

A. CH3COOH < H2SO4 < KNO3 < FeCl3                  B. H2SO4 < CH3COOH < FeCl3 < KNO3

C. CH3COOH < KNO3 < H2SO4 < FeCl3                  D. H2SO4 < FeCl3 < KNO3 < CH3COOH

C©u 6: Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 10 ml dung dịch HCl 0,1M để được dung dịch có pH = 7?

A. 10 ml                       B. 20 ml                               C. 5 ml                                D. 25 ml

C©u 7: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl 4M thu được 5,6 lit khí H2 (đktc) và dung dịch X. Để kết tủa hết các ion trong X cần 300 ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 0,168 lit                   B. 0,224 lit                           C. 0,125 lit                          D. 0,15 lit

C©u 8: Tính pH của dung dịch axit yếu HNO2 có nồng độ 0,01M (Hằng số phân li của axit HNO2 là 4,0.10-4).

A. 5,4                           B. 4,0.10-6                          C. 2                                     D. 2,7

C©u 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường saccarozơ là chất dẫn điện.

B. Dung dịch axit nitric HNO3 là chất điện li yếu.

C. Muối ăn là chất không điện li.

D. Chất điện li là chất phân li thành các ion khi tan trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy.

C©u 10: Theo A-re-ni-ut, chất nào dưới đây là hiroxit lưỡng tính?

A. NaOH                      B. Pb(OH)2                          C. Fe(OH)3                          D. CsOH

C©u 11: Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. Benzen (C6H6)        B. HF                                   C. Na2CO3                          D. Ca(OH)2

C©u 12: Cho các chất và ion sau: , H2O, , Ba(OH)2, Zn(OH)2, CH3COONH4. Theo Bronstet, các chất và ion nào là lưỡng tính?

A. Zn(OH)2, Ba(OH)2,                                    B. , H2O, Zn(OH)2, CH3COONH4

C. , H2O, , Zn(OH)2                             D. H2O, Ba(OH)2, , CH3COONH4

C©u 13: Cho 100 ml dung dịch A gồm MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45M; HCl 0,5M. Thêm từ từ V lít dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M vào dung dịch A thu được kết tủa Z. Giá trị của V để thu được lượng kết tủa Z nhỏ nhất (bỏ qua sự thủy phân của muối)?

A. 7,25 lit                     B. 3,875 lit                           C. 6,0 lit                              D. 9,5 lit

C©u 14: Dãy gồm tất cả các chất là chất điện li mạnh?

A. HCl, KOH, NaCl                                                    B. KOH, CaCl2, CH3COOH

C. Ba(OH)2, HNO3, HgCl2                                         D. NaNO3, NH3, CH3COONH4

C©u 15: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: Ca(NO3)2, KOH, HCl, KHSO4, Ca(OH)2. Số trường hợp tạo ra kết tủa là:

A. 5                              B. 4                                      C. 3                                     D. 2

C©u 16: Dung dịch muối A có thể làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, dung dịch muối B không làm đổi màu quỳ tím. Nếu trộn A và B thấy xuất hiện kết tủa. A và B có thể lần lượt là:

A. NaHSO4 và KCl      B. K2SO4 và Ca(HCO3)2    C. Na2CO3 và BaCl2          D. KOH và FeCl3

C©u 17: Cho phản ứng sau: H2S + CuCl2 ® CuS + 2HCl.

Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là:

A. Phản ứng trên không xảy ra                                    B. H2S + Cu2+ ® CuS + 2H+

C. S2- + Cu2+ ® CuS                                                D. H+ + Cl- ® HCl

C©u 18: Có một dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch (nhiệt độ không đổi) thì:

A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.              B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.

C. độ điện li thay đổi, hằng số điện li không đổi.        D. độ điện li không đổi, hằng số điện li thay đổi.

C©u 19: Dãy dung dịch tất cả các chất nào trong đây có pH > 7?

A. SnCl2, ZnCl2           B. NaF, K2S                        C. KBr, KOH                       D. Cu(NO3)2, CaF2

C©u 20: Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronstet, có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây đóng vai trò là bazơ: Ba2+, Br-, , .

A. 0                              B. 1                                      C. 2                                     D. 3

C©u 21: Một dung dịch chứa 0,39 gam K+; 0,54 gam Al3+ cùng 2 loại anion là 1,92 gam và ion . Nếu cô cạn dung dịch sẽ thu được muối khan có khối lượng là:

A. 4,71 gam                  B. 3,47 gam                         C. 4,09 gam                         D. 5,70 gam

C©u 22: Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HI H+ + I-                                                    B. HClO4 ® H+ +

C. Na2HPO3 ® 2Na+ +                                 D. [Ag(NH3)2]Cl ® [Ag(NH3)2]+ + Cl-

C©u 23: Cho phản ứng sau: NH3 + CH3COOH ® CH3COONH4.

Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò là:

A. bazơ                         B. chất khử                          C. chất oxi hóa                    D. môi trường

C©u 24: Một dung dịch chứa x mol K; y mol Fe3+ ; z mol Cl- và t mol . Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t là:

A. x + 3y = z + 2t          B. x + y = z + t                     C. x + z = y + t                     D. 3y + z = x + 2t

C©u 25: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 100 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion trong dung dịch sau khi trộn là:

A. 0,25M                      B. 0,175M                           C. 1,0M                               D. 0,7M

C©u 26: Dung dịch E chứa các ion: Mg2+, , , . Chia E thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư thấy có 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng chất tan có trong dung dịch E là:

A. 6,11 gam                  B. 5,24 gam                         C. 6,82 gam                         D. 3,055 gam

C©u 27: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. KCl và Ca(NO3)2    B. NH4Cl và KOH               C. FeCl3 và Na2CO3           D. AgNO3 và BaCl2

C©u 28: Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/lit với 300 ml dung dịch H2SO4 có pH = 1 thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Giá trị của a và m lần lượt là :

A. 0,125M và 3,495 gam                                            B. 0,15M và 5,825 gam

C. 0,075M và 6,99 gam                                               D. 0,0625M và 2,9125 gam

C©u 29: Các chất nào trong dãy chất sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm, vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh?

A. Al(OH)3, K2CO3, NH4Cl                                      B. NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4

C. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO                                             D. Mg(HCO3)2, FeO, KOH

C©u 30: Cho 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,03 M vào 600 ml dung dịch HCl 0,04 M thu được dung dịch A . pH của dung dịch A bằng:

A. 2,3                           B. 3,8                                   C. 7,0                                  D. 1,92

 

Cho Mg = 24, N = 14, H = 1, S = 32, O = 16, Cl = 35,5, Ba = 137, K = 39, Al = 27, Fe = 56

 

----------------- HÕt 183 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu