§6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG§6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

 

I. TRỌNG TM:

-  Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

- Biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học

- Tập suy luận.

II. NỘI DUNG:

1) Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song

Tính chất : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

  a^  c

  b ^  c

 

 

Tính chất : (SGK)

 

 

 

 


  c  ^  a

  a // b

Tính chất : một đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường song song thì nĩ cũng vuơng gĩc với đường kia.

 

Bài 40 ( 97) Sgk

a. Nếu a ^  c và b ^  c thì   a // b

b. Nếu a // b và c ^  a thì   c ^  b

 

2) Ba đường thẳng song song

 

 

 

d // d'             

d // d''

Tính chất : Hai đường thẳng phân biệt cũng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau nếu

Bài 41 ( 97) Sgk

Nếu a//b v a//c thì b//c

Bài 46 ( 97) Sgk

 

 

 

 

 


a)         a ^  AB (gt)

             b ^  AB (gt)

b) Vì a//b (cmt) :

 


  Þ    D+C=180 (tcf)

        120+C =180

  Þ    C=180-120 = 600

 

3. Bài tập: Làm bài tập 42, 43, 44 ( 98)SGK ; bài 33, 34 (110 ) ; 48,49 (114) SBT

 


                                                Chưng minh :

a)      AB//CD

b)      MN//AB

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu