Hai Góc Đối đỉnh§7. ĐỊNH LÝ

I. MỤC TIÊU:

·      Kiến thức: HS biết cấu trúc của một định lý ( giả thiết và kết luận)                         HS hiểu thế nào là chứng minh một định lý

·      Kỹ năng :  Biết đưa một định lý về dạng " nếu ….. thì …."

·      Thái độ :   Làm quen với mệnh đề lôgic : p Þ  q

II. NỘI DUNG

1. Định lý:

Định lý là một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.

Mỗi định lý gồm 2 phần :

+ Giả thiết : là những điều đã cho biết trước

+ Kết luận : Những điều cần suy ra

Ví dụ: trong định lý "hai gĩc đối đỉnh thì bằng nhau"

 

 

 

G T        và  đối đỉnh

K L          =

Bài 49 ( 101) Sgk

a) Giả thiết : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một  cặp góc so le trong bằng nhau .

Kết luận : Hai đường thẳng đó song song

b) Giả thiết :  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song

Kết luận : Hai  góc so le trong bằng nhau

2. Chứng minh định lý

    Ví dụ 1:

 

 

G T        và  đối đỉnh

K L          =

Chứng minh:

Ta có = 1800 ( Kề bù )

           = 1800 ( Kề bù )

Þ  =  = 1800 Þ

Ví dụ 2:

 

 

 


G T       xOz v zOy kề b

               Om l tia phn gic gĩc xOZ

               On l tia phn gic gĩc yOZ

 


K L        mOn = 900

 

                Chứng minh

=(vì Om là phân giác .)   (1)

=( vì On là phân giác .)   (2)

Từ  ( 1) , ( 2 ) Ta có

 +  = .(  + )

Do đó :  = . 1800 = 900

Chứng minh định lý là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

 

3. Bài tập :

    - Học thuộc định lý là gì , phan biệt giả thiết , kết luận của định lý .

    - Nắm được các bước chứng minh một định lý    - Làm bài tập 50, 51, 52 ( 101 ) SGK    ; Bài 41, 42 (112)SBT

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu