ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH§3.  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

1.  Định nghĩa

?1:  a)

        

       b)

   

      c)

*Nhận xét:  SGK/57

*Định nghĩa:  SGK/57

Nếu  hay  thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

*Chú ý:  SGK/57

 

2. Tính chất:

Cho x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

x

2

3

4

5

y

30

?

?

?

a)

b)

     

c)

 

*Tính chất:  SGK/57

Nếu y và x là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch thì:

+)

+)

 

 

 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1:

a)     Tìm ba số a; b; c biết rằng a + b + c = 100;  a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ thuận với 4 và 3.

b)     Tìm ba số a; b; c  biết rằng 2a + 3b - 4c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 2.

Bài 2:

a)     Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu có 18 công nhân thì xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau).

b)     Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ nghịch với 6; 8; 9; 12. Tính số học sinh mỗi khối biết tổng số học sinh bốn khối là 700.

Bài 3:

a)     Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì mất 6 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 30 km/h thì mất bao nhiêu thời gian?

b)     Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 72 km/h thì mất 5 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h thì mất bao nhiêu thời gian?

c)     Một đội công nhân làm đường lúc đầu dự định làm xong một con đường trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 10 công nhân nên đã hoàn thành con đường trong 40 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau).

d)  Một đội công nhân xây dựng lúc đầu dự định xây xong một căn nhà trong 20 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 20 người nên đã hoàn thành trễ hơn dự định 10 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau).

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu