HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 

§2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

1) Định nghĩa

        a) Ví dụ

Hai  tam giác ABC và A'B'C' có:

+ AB =A'B',  AC = A'C',  BC = B'C'

+  =  ,  =  ,  =

Vậy hai tam giác ABC và A'B'C' bằng nhau.

 

-  Hai đỉnh tương ứng là: A và A'; B và B'; C và C'

-   Hai góc tương ứng là:  và  ,  và  ,  và

-   Hai cạnh tương ứng là: AB và A'B', AC và A'C', BC và B'C'

        b) Định nghĩa:

2) Kí hiệu

Hai tam giác ABC và A'B'C' bằng nhau ta kí hiệu:   DABC = DA'B'C'

 

D ABC và D A'B'C' nếu: 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

 

 

BI TẬP RN LUYỆN:  Làm các bài tập: 11; 12; 13; 14 trang 112 SGK

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu