ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNCHƯƠNG II : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

§1:  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

1)  Định nghĩa

Hãy viết công thức tính:

a)   (km)

b)

(D là hằng số khác 0)

 

a) Định nghĩa(SGK/52)

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: (k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

y tỉ lệ thuận với x theo hệ  số tỉ lệ

 

Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ .

 

b) Chú ý:  (SGK/52)

Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ  

2) Tính chất

(SGK/53)

a) y tỉ lệ thuận với x  hay

Vậy hệ số tỉ lệ là 2

b)

x

3

4

5

6

y

6

8

10

12

c)

 

*Tính chất : Nếu x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận thì:

+)

+)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu