TỈ LỆ THỨC                                             §7. TỈ LỆ THỨC

I.                  Kiến thức cần thiết:

Ơn lại khi niệm tỉ số giữa hai số hữu tỉ, định nghĩa hai phn số bằng nhau.

II.              Kiến thức trọng tm:

-         Nắm được khi niệm tỉ lệ thức

-         Biết vận dụng định nghĩa để giải bi tập

III.          Nội dung ghi chp

1. Định nghĩa

a) Ví dụ: So sánh  và

Đẳng thức  là một tỉ lệ thức.

b) Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai  tỉ số :  =  (hay a : b = c: d)

Trong tỉ lệ thức a : b = c: d

* a, b, c, d là các số hạng

* a, d là các số hạng ngoại tỉ

* b, c là các số hạng trung tỉ.

2. Tính chất

 

                                Tính chất 1

 

 

 


               

 

Tính chất 2

 

 

 

 

 

 

 


I.                  Bài tập rèn luyện:

-         Học sinh trung bình: 44,46,47 SGK/26

-         Học sinh khá: 49,51 sgk/28

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu