Chương 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐChương 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Hai phân thức sau có bằng nhau không?

Bài 2. Rút gọn phân thức :

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức:

Bài 4.Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị nguyên:

Bài 5. Tính giá trị của phân thức:    , biết 9x2+4y2=20xy và 2y<3x<0

Bài 6. Cho y>x>0 và  , tính :

 

 

 

Bài 7. Qui đồng các phân thức :

Bài 8. Rút gọn phân thức:

Bài 9. Tìm giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị nguyên:

Bài 10. Tính giá tri của phân thức: 

*CỘNG TRỪ PHÂN THỨC

 

 

Bài 11. Thực hiện phép cộng:

Bài 12.Thực hiện phép trừ:

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu