ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAUĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ

ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

1/ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG :

?1a) Vẽ đồ thị hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ : y = 2x + 3 và y = 2x – 2

    b) Đồ thị hai hàm số trên song song với nhau vì

-chúng cùng song song với đường thẳng y = 2x .

          -Cắt trục tung tại hai điểm khác nhau (3 ≠ -2 )

*Tổng quát   (D):y = ax + b (a ≠ 0 )

                        (D'):y = a'x + b' (a' ≠ 0 )

                       

2/ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU :

(D):y = ax + b (a ≠ 0 )

                        (D'):y = a'x + b' (a' ≠ 0 )

                        (D) cắt (D') Û a ≠ a'

                        (D) cắt (D') tại một điểm trên trục tung

3/ BÀI TOÁN ÁP DỤNG :

(D): y = 2mx + 3  ( m ≠ 0 )

(D'): y = (m+1)x + 2 ( m ≠ -1 )

a) (D) cắt (D') Û 2m ≠ m + 1Û m ≠ 1

Vậ y khi m ≠ ± 1 và m ≠ 0 thì (D) cắt (D')

b)

Vậ y khi m = 1 thì (D) // (D')

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu