ĐỀ HÓA CHUYÊNĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Môn : HÓA HỌC

Câu 1 (4 điểm):

1/ Viết phương trình phản ứng của các chất sau đây với dung dịch axit clohydric:

KMnO4, Fe2O3, RxOy

2/ Nêu phương pháp hóa học để tách hỗn hợp chứa: O2, HCl, CO2

3/ Chỉ dùng bột sắt để làm thuốc thử, hãy phân biệt 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt: H2SO4, NaSO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2

Câu 2 (4 điểm):

1/ Từ glucozơ và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình phản ứng để điều chế: Etyl axetat, poli etilen (PE)

2/ Cho 10,1gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với Natri dư thu được 2,8 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml

3/ Hỗn hợp khí X gồm anken A, C2H2 và H2. Đun nóng 1,3 lít hỗn hợp X với Ni xúc tác thu được sản phẩm là một hy dro cacbon no duy nhất có thể tích là 0,5lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của A và thể tích các chất trong hỗn hợp X

Câu 3 (6 điểm):

1/ Cho 44,8 lít khí HCl (ở điều kiện tiêu chuẩn) hòa tan hoàn toàn vào 327 gam nước được dung dịch A

a) Tính nồng độ % của dung dịch A

b) Cho 50gam CaCO3 vào 250gam dung dịch A, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được dung dịch B. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch B.

2/ Hòa tan hoàn toàn a gam CuO vào 420gam dung dịch H2SO4 40% ta được dung dịch X chứa H2SO4 dư có nồng độ 14% và CuSO4 có nồng độ C%. Tính a và C.

3/ Hòa tan hoàn toàn một oxít kim loại hóa trị 2 (MO)  vào một lượng dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ) ta được dung dịch Y chứa MSO4 có nồng độ 22,64%. Xác định nguyên tử lượng của M

Câu 4 (4 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken A, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thu vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm, nồng độ NaOH dư là 8,45%. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn

            1/ Xác định công thức phân tử của A

            2/ Hỗn hợp X gồm A và H2 có tỉ khối hơi của X đối với hidro là 6,2. Đun nóng X với Ni xúc tác đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y

a)    a)     Chứng minh rằng Y không làm mất màu dung dịch brom

b)    b)     Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam H2O. Tính thể tích  mỗi khí trong hỗn hợp X ở điều kiện tiêu chuẩn.

 

Hết

 

ĐÁP ÁN: http://hocdethi.blogspot.com/2014/06/ap-hoa-chuyen.html
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu