ĐÁP ÁN LÝ CHUYÊNĐÁP ÁN TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Môn : VẬT LÝ

 

· Bài 1 :

a) Ai đến trước :

:  Gọi s = AB/2 ;  v1 , v2 lần lượt là vận tốc của Lê trên mỗi nửa quãng đường trong thời gian tương ứng là t1 và t2. Vận tốc trung bình của Lê trên đoạn đường AB :

              

Trần :  Gọi t  là nửa khoảng thời gian chuyển động trên đoạn AB, s1 và s2 lần lượt là quãng đường chuyển động liên tiếp. Vận tốc trung bình của Trần trên đoạn đường AB :

             

Do   <   Þ   Trần đến B trước Lê.

b)  Chiều dài AB, thời gian chuyển động  tL  và  tT :

      tL- tT =   Þ  AB = 30km/h.

Þ        Þ        tL = 2,5h  ;  tT = 2,4h.

· Bài 2 :

Chỉ với bếp R1 :  nhiệt lượng do bếp cung cấp là  Q1 = P1t1 = 720.000 J, nhiệt lượng do ấm toả ra ngoài  là  Q1'= kt1  với k  là hệ số tỉ lệ.  Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là :

                 Q = Q1 - Q1' =  Q1 - kt      (1)

Tương tự, chỉ với bếp R2 :   Q2 = P2t2 = 630.000 J.  Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là :

                 Q = Q2 – Q2' = Q2 - kt      (2)

Từ  (1)  và  (2),  suy ra :   k = .  Tính được  Q = 540.000 J.

Nếu bếp gồm dây  R1 // R2 :  P12 =

   Q = Q12 – Q12' = P12..t12 – k. t12  Þ    t12 =  540s  =  9ph.

 

· Bài 3 :

 

 

 

 

      

 

 

Dựa trên các tam giác đồng dạng tương ứng, ta dễ dàng tìm được khoảng cách  OF = 30cm.

(  A1B1 = A2B2 ;   A1'B1' = A2'B2' ; OA1 = 4Ocm ;  OA2 = 20cm  ).

· Bài 4 :

   -  Xác định  điện trở  RV  của vôn kế và  điện trở  RA  của ampe kế  bằng hai sơ đồ :

 

 

 

 

 

 

   -  Đo  điện trở R : 

                                

 

 

 

 

                               

 

· Bài 5 :

a) Độ sáng của đèn khi mắc bếp điện song song với đèn :

  Đèn có :  R2 =

  Bếp có :  Rb =

-  Khi chưa mắc bếp :        (1)

-  Khi mắc bếp  Rb song song với  R2

                                      (2)

Do   R2   >  R2b   nên từ  (1)  và  (2)  ta suy ra    UCD<  UCD  Þ  đèn sáng mờ hơn khi có bếp.

b)  Tính  R1 :

      R2b =

Từ  (1)  và  (2) ta được :   UCD (1+)  =   UCD '(1+)  .   Thay  UCD =120V,  UCD '= 114V, ta tìm được :    R1  = 3,2W.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu