ĐỀ LÝ CHUYÊNĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Môn : VẬT LÝ

Bài 1 (4 điểm):

            Hai bạn Lê và Trần cùng bắt đầu chuyển động từ A để đến B. Lê chuyển động với vận tốc 15km/h trên nửa quãng đường AB và với vận tốc 10km/h trên quãng đường còn lại. Trần đi với vận tốc 15km/h trong nửa khoảng thời gian chuyển động và đi với vận tốc 10km/h trong khoảng thời gian còn lại.

a)    a)     Hỏi trong hai bạn ai là người đến B trước ?

b)    b)     Cho biết thời gian chuyển động từ A đến B của hai bạn chênh nhau 6 phút. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian chuyển động của mỗi bạn

Bài 2 (4 điểm):

Một bếp điện có hai dây điện trở R1 và R2 , hiệu điện thế định mức của mỗi dây điện trở là U, công suất định mức của dây R1 là P1=400W, của dây R2 là P2=700W. Người ta dùng bếp để đun sôi nước trong một chiếc ấm. Cho biết nhiệt lượng do bếp và ấm tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với thời gian đun. Nếu chỉ nối dây R1 với nguồn hiệu điện thế U, thời gian đun sôi nước là t1=30 phút. Nếu chỉ nối dây R2 với nguồn hiệu điện thế U, thời gian đun sôi nước t2=15 phút

Hỏi nếu nếu nối dây R1 và R2 song song nhau vào nguồn hiệu điện thế U, thời gian đun sôi nước là bao lâu?

Bài 3 (4 điểm):

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ, A nằm trên trục chính. Khi vật ở vị trí A1B1, ảnh A'1B'1 qua thấu kính là ảnh thật. Khi vật ở vị trí A2B2, ảnh A'2B'2 qua thấu kính là ảnh  ảo. Hai vị trí A1B1 và A2B2 của vật đều nằm ở cùng một bên của thấu kính.

a)    a)     Dựng (vẽ) ảnh của AB qua thấu kính ở mỗi vị trí nêu trên.

b)    b)     Cho biết ảnh A'1B'1 ớ cách thấu kính 120cm, ảnh A'2B'2 ở cách thấu kính 60cm và 2 ảnh có độ cao bằng nhau (A'1B'1=A'2B'2). Dựa trên các hình vẽ ở câu a và các phép toán hình học, hãy tìm khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính.

Bài 4 (4điểm)

Cho các dụng cụ sau: một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, một vôn kế có điện trở Rv chưa biết, một ampe kế có điện trở RA chưa biết, một điện trở R cần xác định.

Dựa vào các dụng cụ trên, vẽ các sơ đồ mạch điện và nêu cách tính chính xác giá trị của điện trở R dựa trên số chỉ của vôn kế và ampe kế trong các mạch điện đó. Cho biết không thể mắc trực tiếp ampe kế vào 2 cực của nguồn điện vì khi đó ampe kế sẽ bị hư.

Bài 5 (4 điểm)

Một bóng đèn có các giá trị định mức là 120V-60W được mắc vào một nguồn điện. Các cực của nguồn điện là A,B, hiệu điện thế UAB của nguồn điện không thay đổi. Điện trở của dây dẫn nối từ nguồn điện đến 2 đầu C,D của đèn được thể hiện bằng điện trở R1 như hình vẽ. Cho biết ánh sáng bình thường.

Sau đó, người ta mắc thêm một bếp điện song song với bóng đèn. Các giá trị định mức của bếp là 120V-240W.

Cho rằng các điện trở của đèn và bếp không thay đổi theo nhệt độ.

a)    a)     Hỏi khi mắc thêm bếp điện song song với đèn. Độ sáng của đèn tăng hay giảm? Giải thích vì sao ?

b)    b)     Cho biết khi mắc thêm bếp điện song song với đèn, hiệu điện thế hai dầu bếp là 114V. Tính điện trở R1

 

hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu