GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐTiết 51 - BÀi 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1/ Giá trị của một biểu thức đại số
*Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức sau 2m + n khi m = 9, n = 0,5
            Giải: Thay m = 9,n = 0,5 vào biểu thức đã cho ta có:
                      2.9 + 0,5 = 18,5
            Vậy giá trị của biểu thức 2m+n tại m = 9, n = 0,5 là 18,5
                Vậy giá trị của biểu thức 2m+n tại m=9, n=0,5 là 18,5
* Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức 3x2 - 5x +1  x = -1 và  x = 1/2
             *Thay x = -1 vào biểu thức đã cho ta có
                    3.(-1)2 - 5.(-1) +1 = 3 +5 +1=9
               Vậy giá trị của biểu thức  3x2 – 5x +1  tại x = -1 là 9
             *Thay x = 1/2 vào biểu thức đã cho ta có
                      3.(1/2)2 – 5. (1/2) +1 = 3.(1/4) -5.(1/2) + 1 =3/4-5/2 +1 =-3/4
             Vậy giá trị của biểu thức  3x2 – 5x +1  tại x = 1/2 là -3/4
Nhận xét:  (SGK/28)
III/ Áp dụng
Tính giá trị của biểu thức 3x2 -9x tại  x =1 và x =1/3
*Thay x =1 vào biểu thức đã cho ta có
3.12 - 9.1  = 3 - 9 = - 6
Vậy giá trị của biểu thức  3x2 – 9x tại x= 1 là - 6
*Thay x=1/3 vào biểu thức đã cho ta có
3. 1/3 – 9. 1/3 = 1-  3 = -2
Vậy giá trị của biểu thức 3x- 9x tại x=1/3 là -6
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu