GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG                        GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

I/Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung:

- Đỉnh nằm trên đường tròn

- Một cạnh là một tia tiếp tuyến  còn cạnh kia chứa dây cung.

          là góc tạo bởi tia tia tiếp tuyến và dây cungchắn cung lớn AB

           là góc tạo bởi tia tia tiếp tuyến và dây cungchắn cung nhỏ AB

?1

HS: 23,24,25 :không thoả mãn đặc điểm về cạnh .

-26:Đỉnh ở ngoài  (O)

?2

Sđ AB = 600                 sđ AB = 1800                      Sđ AB l = 2400

 

 

 

 

 

 

II.Định lí : SGK

Chứng minh :

1) Tâm O nằm trên 1 cạnh của góc :

            Ta có :BA ^Ax(tính chất của tiếp tuyến )Þ =900

Ta lại có :sđ AB=1800(cung (O))

Vậy : =AB

 

 

2) Tâm O nằm bên ngoài góc:

Kẻ OH^ AB

Ta có : =(cùng phụ với )

Ta lại có :DAOB cân tại O(OA=OB=b/k) Nên đường cao OH đồng thời là phân giác

Do đó : ==AB                            

 

3) Tâm O nằm bên trong góc : Bài tập về nhà

III.Hệ quả:SGK

(cùng chắn  AB)

VI.Luyện tập củng cố :  Bài tập 29 tr 79 SGK:

 

Ta có  là góc nội tiếp và  là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung  cùng  chắn AC của (O)

Nên =

Tương tự : (cùng chắn AD của (O/ )

 (đ đ)

Vậy  =

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu