LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ - Lớp 7LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

 

I)Lý thuyết: Các kiến thức cần nắm

_Hiểu được thế nào là số liệu thống kê,giá trị của dấu hiệu,tấn số của mỗi giá trị

_Biết cách lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

_Biết cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng,biểu đồ cột

_Nắm được công thức tính trun bình cộng của dấu hiệu

_Biết cách tìm mốt của dấu hiệu

II) Phần bài tập: Các bài tập tham khảo

 

Bài 1:

Số điểm kiểm tra 15' môn Tiếng Anh ở môt lớp 7 của một trường THCS được ghi lại trong bảng sau:

 

Giá trị(x)

2

3

a

5

6

7

8

10

 

Tần số(n)

3

4

5

8

7

2

9

2

N=40

Biết số trung bình cộng là 5,65. Tìm a ?

 

 

Bài 2:

Điểm kiểm tra môn toán học kì 1 của lớp 7a được ghi lại như sau:

 

7

7

4

6

7

3

5

6

6

4

8

3

4

6

5

10

8

4

4

9

5

10

5

7

7

7

4

7

5

9

7

4

9

3

6

6

6

4

6

9

7

6

8

8

6

a)     Dấu hiệu quan tâm là gì?

b)    Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?

c)     Lập bảng tần số và tính giá trị trung bình

d)    Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra nhận xét

Baøi  3: Cho baûng phaân phoái thöïc nghieäm nhö sau :  

 

Giaù trò (x)

10

9

8

7

6

Taàn soá (n)

8

6

7

1

2

 

a)      Döïa vaøo baûng phaân phoái thöïc nghieäm haõy veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng ?

b)     Döïa vaøo baûng phaân phoái thöïc nghieäm haõy vieát laïi baûng thu thaäp soá lieäu ban ñaàu ?     

Baøi 4 :

Trung bình coäng cuûa năm soá laø 10 , do bôùt ñi moät soá thöù năm  neân trung bình coäng cuûa bn soá coøn laïi laø 9 . Tìm soá thöù năm .

 

 

 

 

 

 
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu