Quan Hệ Giữa Góc Và Cạnh Đối DIệnQUAN HEÄ GIÖÕA GOÙC

VAØ CAÏNH ÑOÁI DIEÄN TRONG MOÄT TAM GIAÙC

 

A.    NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1.      Cho D ABC, neáu AB = AC thì hai goùc ñoái dieän cạnh AB và cạnh AC nhö theá naøo? Taïi sao?


HS: D ABC, neáu coù AB = AC thì

 =  (theo tính chaát tam giaùc caân).-    Ngöôïc lai, neáu  =  thì hai caïnh ñoái dieän nhö theá naøo? Taïi sao?

HS: D ABC neáu coù  =  thì DABC caân Þ AB = AC

-      Trong moät tam giaùc ñoái dieän vôùi hai caïnh baèng nhau laø hai goùc baèng nhau vaø ngöôïc laïi.

2.      Ñònh lyù 1 (SGK).(TRONG 1 TAM GIAÙC GOÙC ÑOÁI DIEÄN VÔÙI CAÏNH LÔÙN HÔN LAØ GOÙC LÔÙN HÔN)

GT

D ABC

AC > AB

KL

>3.      Ñònh lyù 2 (SGK) ).(TRONG 1 TAM GIAÙC CAÏNH ÑOÁI DIEÄN VÔÙI GOÙC LÔÙN HÔN LAØ CAÏNH LÔÙN HÔN)

 


GT

D ABC

>

KL

AC > AB

 

 

 

 

 


 

4.      Nhaän xeùt .

Trong tam giaùc vuoâng ABC coù  = 1v laø goùc lôùn nhaát neân caïnh BC ñoái dieän vôùi goùc A laø caïnh lôùn nhaát.

 

 

 

 

 

 


Trong tam giaùc tuø MNP coù > 900 laø goùc lôùn nhaát neân caïnh NP ñoái dieän vôùi goùc M    laø caïnh lôùn nhaát.

 

 

 

 

B.     BAØI TAÄP

Baøi 1: So saùnh caùc goùc cuûa tam giaùc ABC bieát raèng: AB = 2cm; BC = 4cm; AC = 5cm.

                                                                           Giaûi:

                                                                                     DABC coù AB < AC < BC  (2 < 4 < 5) Þ

                                                                               C < B < A. (qh caïnh vaø goùc ñoái dieän trong D )

 

 

 

 

Baøi 2: (Tr.55 SGK)

So saùnh caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC bieát raèng:

= 800.  = 450

D ABC coù:

+  +  = 1800 (ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc).

800 + 450 +  = 1800

Þ  = 1800 - 800 - 450

       = 550

coù  <  <  (450 < 550 < 800)

Þ AC < AB < BC (ñònh lí lieân heä giöõa caïnh vaø goùc ñoái dieän).

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu