Ôn Tập Chương III - lớp 8OÂN TAÄP CHÖÔNG III

1).ĐL Ta-let: (Thuận & đảo)

;

B'C'// BC

2). Hệ quả của ĐL Ta – lét :

3). Tính chất tia phân giác của tam giác :

AD là phân giaùc  =>

 

4). Tam giác đồng dạng:

* ĐN :   D A'B'C'DABC 

* Tính chất :  

D ABC   DABC

D A'B'C' DABC ÞD ABC DA'B'C'

D A'B'C'DA"B"C"; DA"B"C"DABC ÞDA'B'C' DABC

* Định lí :

DABC  ;  DAMN

  MN // BC => D AMN DABC

 

5). Các trường hợp đồng dạng :

a). Trường hợp c – c – c :

 

 

D A'B'C' DABC

 

 

b). Trường hợp c – g – c :

D A'B'C' DABC

c) Trường hợp g – g :

D A'B'C' DABC

 

6). Các trường hợp đ.dạng của tam giác vuông :

Hai tam giaùc vuoâng ñoàng dạng neáu :

a). Một góc nhọn cuûa tam giaùc vuoâng naøy bằng  góc nhọn cuûa tam giaùc vuoâng kia:

 A'B'C' ABC

b). Hai cạnh góc vuông cuûa tam giaùc vuoâng naøy tỉ lệ hai cạnh góc vuông cuûa tam giaùc vuoâng kia

A'B'C' ABC

c). Cạnh huyền - cạnh góc vuông cuûa tam giaùc vuoâng naøy tỉ lệ cạnh huyền - cạnh góc vuông cuûa tam giaùc vuoâng kia:

 A'B'C' ABC

7). Tỉ số đường cao và tỉ số diện tích :

D A'B'C' DABC theo tỉ số k =>

D A'B'C' DABC theo tỉ số  k =>

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu