ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I - b

Đề B
 
LUYỆN TẬP THÊM
ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I
Bài 1 : a/ Tìm ƯCLN ( 45;75;135 ) ; BCNN (40;35;120 )
            b/ Tìm các số tự nhiên x biết 112 chia hết cho x và 3< x < 12
Bài 2 : Tìm x, y để x3024y chia hết cho 2;3;5;9
Bài 3 : Ba xe cùng khởi hành lúc 7g15’ . Xe I sau 12 phút ; xe II 15 phút ; xe III 20 phút chạy được 1 chuyến. Hỏi cả  3 xe cùng khởi hành lần tiếp theo lúc mấy giờ ? Khi đó, mỗi xe chạy được bao nhiêu chuyến ?

Bài 4 : GVCN lớp 6A có 53 quyển tập. 134 bút chì, 80 bút bi. GVCN muốn chia mỗi loại thành các phần thưởng đều nhau. Nhưng sau khi chia còn thừa 5 quyển tập, 14 bút chì, 8 bút bi. Tính số phần thưởng được chia ? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu mỗi loại ?
Bài 5 : Tìm 2 số tự nhiên a, b ( a < b ) biết ƯCLN( a , b ) = 7 và tích của chúng bằng 588 .
Bài 6 : Cho tổng A = 80 + 81 + 82 + 83 + . . . . + 879 + 880
            Tìm số dư của tổng A chia cho 9 ?
Bài 7 : Tìm số tự nhiên x để    x + 11 chia hết cho    x + 1
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu