TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG              Tieát 8 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I.                   Kiến thức cần thiết:

Ôn tập hai đường thẳng song song, nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

II.               Kiến thức trọng tâm:

      - Hiểu nội dung tiên đề Ơ-clit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (Ma) sao cho b // a.

- Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song: "Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau"

III.Nội dung ghi chép:

          1) Tieân ñeà Ô-Clit:

Qua moät ñieåm ôû ngoaøi moät ñöôøng thaúng chæ coù moät ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng ñoù.

2)  Tính chaát cuûa hai ñöôøng thaúng song song

Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì:

a) Hai goùc sole trong baèng nhau.

b) Hai goùc ñoàng vò baèng nhau.

c) Hai goùc trong cuøng phía buø nhau.

IV. Bài tập rèn luyện

Bài tập dành cho HS trung bình: bài tập 34, 35, 36, 37 trang 94, 95 SGK.

Bài tập dành cho HS khá giỏi:

Bài 1: bài tập 34, 35, 36, 37 trang 94, 95 SGK

Bài 2: Cho hình vẽ, hãy chứng minh: Ba điểm H, A, B thẳng hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu