Đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 nâng cao - 03/03/2012Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 N©ng cao

M«n thi: Lý 12 N©ng cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 199

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,64 μm.                  B. 0,50 μm.                         C. 0,48 μm.                         D. 0,45 μm.

C©u 2: Một chùm sáng phát ra từ đèn dây tóc.  Chọn câu đúng :

A. Không có bức xạ hồng ngọai trong chùm sáng này

B. Năng lượng của một photon giảm, khi khoảng cách truyền sáng tăng

C. Năng lượng của một photon giảm, khi truyền trong một môi trường có tính hấp thụ

D. Năng lượng của chùm sáng luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng

C©u 3: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f; 2f; 4f  vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k.

A. » 6.33                      B. » 4,5                               C. » 3,87                             D. » 3,16

C©u 4: Đồ thị (1) biểu diễn sự phụ  thuộc của động năng ban đầu cực đại của electron quang điện vào tần số ánh sáng kích thích . Nếu tăng cường độ ánh sáng kích thích lên gấp đôi thì đồ thị biểu diễn Wđ(f)  có dạng :

A. (4)                            B. (3)                                   C. (2)                                   D. (1)

C©u 5: Cho một chùm ánh sáng đơn sắc đi qua liên tiếp hai tấm kính giống hệt nhau có độ dày d và hấp thụ  ánh sáng với hệ số hấp thụ . Cường độ của chùm sáng I2 ra khỏi tấm kính thứ hai nhỏ hơn I1 ra khỏi tấm kính thứ nhất

A. 2 lần                        B.  lần                              C. d lần                           D.  lần

C©u 6: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S1và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết S1S2= 0,3mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát 2m . Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng là

A. 8mm                        B. 6 mm                              C. 2 mm                              D. 4mm

C©u 7: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời 2 buớc sóng lần lượt là 720 nm và 450 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa 3 vân sáng cùng màu với vân trung tâm có mấy vân sáng khác màu với vân trung tâm :

A. 24                            B. 26                                   C. 20                                   D. 22

C©u 8: Trong nguyên tử hiđrô . Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10-11m.           B. 21,2.10-11m.                  C. 84,8.10-11m.                  D. 132,5.10-11m

C©u 9: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C©u 10: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. khoảng vân không thay đổi.                                B. vị trí vân trung tâm thay đổi.

C. khoảng vân tăng lên.                                            D. khoảng vân giảm xuống.

C©u 11: Trong quang phổ của nguyên tử Hydro, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Lyman là f1, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banmer là f2. Với h là hằng số Plank, năng lượng ion hóa của nguyên tử Hydro ở trạng thái cơ bản là :

A. W = h(f1 + f2)        B. W = h (f1 – f2)               C. W = h (f2 – f1)               D. W = (f2 – f1)/h

C©u 12: Từ không khí, người ta chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm các màu đơn sắc: đỏ, vàng, lục và tím đến một lăng kính theo phương vuông góc với một mặt bên. Tia ló màu lục nằm sát mặt bên kia. Trong chùm tia ló khỏi lăng kính sẽ có những màu đơn sắc :

A. Vàng và lục             B. Lục và tím                      C. Đỏ, vàng và lục              D. Vàng, lục và tím

C©u 13: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chiếu vào catôt một bức xạ điện từ thì xảy ra quang điện. Muốn triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt vào Anôt và Catôt một hiệu điện thế hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của Catôt và bước sóng bức xạ kích thích là:

A. λ0 = 0,650 μm; λ = 0,602 μm.                             B. λ0 = 0,565 μm; λ = 0,602 μm.

C. λ0 = 0,650 μm; λ = 0,478 μm.                             D. λ0 = 0,565 μm; λ = 0,478 μm.

C©u 14: Chọn câu đúng :

A. Ánh sáng có bước sóng khác nhau được 1 môi trường hấp thụ giống nhau

B. Hệ số hấp thụ của môi trường không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng

C. Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng nhìn thấy được gọi là vật trong suốt có màu

D. Những vật không hấp thụ ánh sáng nhìn thấy được sẽ có màu đen

C©u 15: Nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản, sau khi bị kích thích, nguyên tử phát ra các vạch quang phổ, trong đó chỉ có một vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo:

A. M                             B. N                                    C. O                                    D. L

C©u 16: Chiếu bức xạ có bước sóng l = 0,5mm lên tấm kim loại có công thoát A = 2 eV. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các quang electron và cho chúng bay vào trong một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết độ lớn cảm ứng từ B = 0,5.10-5T. Bán kính lớn nhất của quỹ đạo các electron trong từ trường là:

A. 4,96 cm                   B. 23,3 cm                           C. 46,9 cm                          D. 2,33 cm

C©u 17: Thí nghiệm Newton về hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ :

A. Ánh sáng có bản chất sóng

B. Ánh sáng trắng là tập hợp của các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

C. Chiết suất của các môi trường trong suốt thay đổi theo màu sắc của ánh sáng chiếu tới

D. Trong cùng một môi trường, tốc độ truyền của ánh sáng lục nhỏ hơn tốc đô truyền của ánh sáng lam

C©u 18: Chọn phương án sai

A. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối

B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ

C. Quang quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau

D. Dựa quang phổ vạch phát xạ không xác định được tỉ lệ của các nguyên tố đó trong hợp chất

C©u 19: Chiếu bức xạ có bước sóng l = 0,180 mm lên tấm kim loại có công thoát A = 7,2.10-19J. Tốc độ  ban đầu cực đại của quang electron là:

A. 9,2.105m/s               B. 1,84.105m/s                    C. 2,76.105m/s                    D. 3,68.105m/s

C©u 20: Hấp thụ lọc lựa ánh sáng là

A. Hấp thụ một phần ánh sáng chiếu qua làm cường độ chùm sáng giảm đi

B. Hấp thụ toàn bộ màu sắc nào đó khi ánh sáng đi qua

C. Mỗi bước sóng bị hấp thụ một phần, bước sóng khác nhau, hấp thụ không giống nhau.

D. Hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài nhất

C©u 21: Trong quang phổ Hydro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là 0,1216μm, bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là 0,3650μm. Hãy tính bước sóng ngắn  nhất của bức xạ mà Hydro có thể phát ra:

A. 0,4866μm                B. 0,2434μm                       C. 0,6563μm                       D. 0,0912μm

C©u 22: Chọn nhận xét đúng khi nói về pin quang điện :

A. Nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Năng lượng Mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng

C. Nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi qua hóa năng thành điện năng

D. Nguồn điện có giá trị điện trở trong giảm mạnh do tác dụng của ánh sáng thích hợp

C©u 23: Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái có năng lượng En ( n > 1) sẽ có khả năng phát ra:

A. Tối đa n vạch phổ                                                B. Tối đa n – 1 vạch phổ.

C. Tối đa n(n – 1) vạch phổ.                                     D. Tối đa  vạch phổ.

C©u 24: Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng :

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi qua lăng kính

B. Hiện tượng tán sắc ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua

C. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp qua tấm thủy tinh dưới góc tới khác không, trên màn quan sát đặt sau tấm thủy tinh có thể thấy được dãy màu cầu vồng

D. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp đến mặt bên của 1 lăng kính, nếu tia màu lục nằm sát mặt bên kia của lăng kính thì tia màu lam sẽ ló ra khỏi lăng kính

C©u 25: Khi nguyên tử Hydro ở trạng thái kích thích thứ nhất, electron có vận tốc:

A. 0                              B. 2,2.106 m/s                  C. 1,09.106 m/s               D. 6,91.105 m/s

C©u 26: Một photon có năng lượng e bay lướt qua 2 nguyên tử giống nhau đang ở trạng thái kích thích nằm trên cùng phương của photon tới. Số photon có thể thu được ngay sau đó theo phương của photon tới là :

A. 2                                                                          B. 3                                    

C. 1                                                                          D. Không có vì photon đã bị nguyên tử hấp thụ

C©u 27: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 mm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 mm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

A. .                           B.                                   C.                                    D.

C©u 28: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm ® 0,75μm. Tại vị trí vân đỏ bậc 3 với bước sóng λ đ = 0,75μm có mấy vân sáng có màu sắc khác nằm trùng nhau tại đó?

A. 2 vân                                                                   B. Không có sự chồng chập vân sáng        

C. 3 vân                                                                    D. 4 vân

C©u 29: Một ống Rơnghen phát chùm tia Rơnghen có bước sóng ngắn nhất là 0,5A0. Cho h = 6,62.10-34Js; c = 3.108 m/s; me = 9,1.10-31 kg; e = 1,6.10-19C . Động năng cực đại của êlectrôn khi đập vào đối catôt và hiệu điện thế giữa cực của ống có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau?

A. Wđ = 40,7.10-16J; U = 24,8.103 V                     B. Wđ = 39,7.10-16J; U = 26,8.103 V

C. Wđ = 36,7.10-16J; U = 25,8.103 V                     D. Wđ = 39,7.10-16J; U = 24,8.103 V

C©u 30: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X:

A. Tính đâm xuyên mạnh                                         B. Xuyên qua các tấm chì dày vài xentimet

C. Gây ra hiện tượng quang điện                             D. Tác dụng mạnh lên kính ảnh

 

----------------- HÕt 199 -----------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu