Đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 nâng cao - 12/03/2011Së GD §T Kiªn Giang

Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t

---------------

Kú thi: KiÓm Tra Lý 12 N©ng Cao

M«n thi: Lý 12 N©ng Cao

(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)

 

 

§Ò sè: 182

 

Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................

C©u 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là:

A. 19 vân.                     B. 15 vân.                            C. 17 vân.                            D. 21 vân.

C©u 2: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62mm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ 1,2,3,4 đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5,0.1013Hz; f3 = 6,0.1014Hz ,f4 = 6,5.1013Hz; thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với

A. Chùm bức xạ 1        B. Chùm bức xạ 2                C. Chùm bức xạ 3               D. Chùm bức xạ 4

C©u 3: Đặc tính  nào sau đây Không phải là đặc tính của tia laser:

A. Tính đơn sắc cao      B. Tính định hướng cao       C. Cường độ lớn                  D. Khả năng đâm xuyên mạnh

C©u 4: Chiếu 1 tia sáng trắng từ không khí tới vuông góc với mặt bên AB của 1 lăng kính có góc chiết quang 450. Người ta thấy rằng tia ló màu lục nằm sát mặt bên AC của lăng kính. Chọn kết luận đúng :

A. Chiết suất của lăng kính đối với tia màu lục

B. Tia sáng màu lục có góc lệch cực tiểu

C. Chùm ló khỏi lăng kính không có màu đỏ

D. Chỉ có tia màu lam bị phản xạ tòan phần khi đi qua lăng kính trên.

C©u 5: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2  (với f1  < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là

A. V2.                           B. (V1  + V2)                       C. V1.                                  D. |V1  -V2|.

C©u 6: Trong một tế bào quang điện,khi hiện tượng quang điện đã xảy ra, nếu giữ nguyên cường độ và bước sóng ánh sáng kích thích nhưng tăng hiệu điện thế UAK giữa anốt và catốt từ giá trị dương thì

A. cường độ dòng quang điện bão hòa tăng.

B. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng.

C. động năng ban đầu của các êlectron quang điện giảm.

D. vận tốc của các êlectron quang điện khi đến anốt tăng.

C©u 7: Chiếu chùm sáng trắng song song từ không khí đến 1 thấu kính bằng thủy tinh có 2 mặt lồi cùng bán kính 10 cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng trắng thay đổi từ 1,5 đến 1,54. Tiêu điểm của thấu kính đối với tia đỏ và tiêu điểm của thấu kính đối với tia tím cách nhau :

A. 9,26 cm                    B. 10 cm                              C. 0,74 cm                           D. 1,36 cm

C©u 8: Chọn câu có nội dung sai:Chiếu ánh sáng Mặt trời vào khe của máy quang phổ

A. Trên kính ảnh ta thu được quang phổ liên tục .

B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ lăng kính có tác dụng tạo ra chùm tia song song

C. Hệ tán sắc tạo ra các chùm tia đơn sắc song song

D. Vạch quang phổ trên kính ảnh thực chất là ảnh thật của khe  máy quang phổ tạo bởi các chùm sáng đơn sắc

C©u 9: Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng  và  (với  < ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ

A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn .

B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn  .

C. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ  đến  .

D. hai ánh sáng đơn sắc đó.

C©u 10: Chọn câu đúng khi nói về tia hồng ngọai

A. Là các bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng bé hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

B. Không có tính chất sóng do năng lượng của tia hồng ngọai thấp.

C. Được ứng dụng để chụp ảnh trái đất từ vệ tinh.

D. Trong y học, dùng để chữa bệnh còi xương.

 

C©u 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 0,40 μm và 0,60 μm.                                            B. 0,40 μm và 0,64 μm.

C. 0,48 μm và 0,56 μm.                                             D. 0,45 μm và 0,60 μm.

C©u 12: Gọi U là hiệu điện thế giữa 2 cực của ống Rơn-ghen. Bước sóng nhỏ nhất của tia X phát ra từ ống tỉ lệ thuận với :

A.                          B. U 2                                  C.                                   D.

C©u 13: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bohr là r0 = 5,3.10-11m. Nếu bán kính quỹ đạo là r = 84,8.10-11m thì nguyên tử đang ở quỹ đạo dừng:

A. O                              B. M.                                   C. N                                     D. L

C©u 14: Dùng phương pháp vô tuyến có thể phát hiện ra các bức xạ :

A. Tia gamma               B. Tia màu lục                     C. Tia hồng ngọai                D. Tia màu tím

C©u 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nếu đặt thí nghiệm trong không khí thì tại vị trí M trên màn người ta thu được vân sáng bậc 2. Nếu đặt toàn bộ thí nghiệm trên vào chất lỏng có chiết suất bằng 2 thì tại vị trí M có

A. vân sáng bậc 1.        B. vân sáng bậc 4.               C. vân tối thứ 1.                   D. vân tối thứ 4.

C©u 16: Biểu thức xác định mối quan hệ giữa bước sóng, tần số và tốc độ ánh sáng khi  truyền trong chân không với chiết suất tuyệt đối của môi trường là  :

A.                    B.                           C.                           D.

C©u 17: Tia tử ngọai:

A. Có thể nhìn thấy được qua kính lọc sắc.               B. Là sóng ngang.

C. Do tất cả các vật bị nung nóng phát ra                  D. Trong y học, dùng để chữa bệnh ung thư nông.

C©u 18: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

C©u 19: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì

A. năng lượng của một phôtôn giảm khi truyền từ chân không vào môi trường nào đó

B. năng lượng của một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

C. năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền từ chân không vào môi trường nào đó

D. năng lượng của một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

C©u 20: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng  kim loại có giới hạn quang điện là l0, khi được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng l1  thì cần hiệu điện áp hãm U1 để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện. Để hiệu điện áp hãm bằng 1/2 U1 cũng đủ triệt tiêu dòng quang điện thì tấm kim loại đó phải chiếu bằng ánh sáng có bước sóng l2 xác định bởi:

A.            B.                 C.                 D.

C©u 21: Tia Roentgen là :

A. Chùm electron  do hiệu điện thế UAK rất lớn phát ra

B. Bức xạ do Katot của ống Roentgen phát ra

C. Bức xạ do đối âm cực trong ống Roentgen phát ra

D. Bức xạ xuất hiện do sự va chạm giữa chùm tia catot với 1 tấm kim lọai có nguyên tử lượng lớn

C©u 22: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc = 0,4µm; = 0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Young. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là

A. 2,4 mm.                   B. 1,2 mm.                           C. 4,8 mm.                          D. 0,6 mm.

C©u 23: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm vào catốt một tế bào quang điện . Dòng quang điện bão hoà có cường độ Ibh = 2mA . Công suất của nguồn sáng chiếu vào catốt là P = 1,2 W. Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện là:

A. 0,550                   B. 0,650                          C. 0,425                          D. 0,375

C©u 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2λ.                            B. 2,5λ.                                C. 1,5λ.                                D. 3λ.

C©u 25: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy được, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là:

A. Sóng cơ học có bước sóng khác nhau.

B. Sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau.

C. Sóng điện từ có bước sóng khác nhau.

D. Sóng ánh sáng có bước sóng giống nhau.

C©u 26: Trong nguyên tử hiđrô, khi electron đang ở quỹ đạo dừng M  thì các phôtôn mà nguyên tử có thể bức xạ  bao gồm:

A. 1 vạch trong dãy  Lyman và 1 vạch trong dãy Balmer.

B. 1 vạch trong dãy Lyman.

C. 2 vạch trong dãy Balmer và 1 vạch trong dãy  Lyman

D. 2 vạch trong dãy Lyman và 1 vạch trong dãy Balmer.

C©u 27: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng ánh sáng và sóng âm:

A. Đều có thể phản xạ, nhiễu xạ.

B. Đều là sóng dọc, có tần số không đổi khi lan truyền từ môi trường này sang môi trường khác

C. Đều mang năng lượng

D. Đều có vận tốc thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác

C©u 28: Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng :

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi qua lăng kính

B. Hiện tượng tán sắc ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua

C. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp qua tấm thủy tinh dưới góc tới khác không, trên màn quan sát đặt sau tấm thủy tinh có thể thấy được dãy màu cầu vồng

D. Chiếu chùm ánh sáng trắng rất hẹp đến mặt bên của 1 lăng kính, nếu tia màu lục nằm sát mặt bên kia của lăng kính thì tia màu lam sẽ ló ra khỏi lăng kính

C©u 29: Cho giới hạn quang điện của catốt một tế bào quang điện là  =0,66 m và đặt giữa catốt và anốt 1 hiệu điện thế UAK =1,5(V). Dùng bức xạ chiếu đến catốt có  bước sóng=0,33m Động năng cực đại của quang electron khi đập vào anôt là:

A. 5,41.10-19(J)           B. 4.10-20 (J)                      C. 3,4.10-20 (J)                   D. 4,52.10-18 (J)

C©u 30: Chất lân quang không được sử dụng ở

A. màn hình tivi                                                        B. đầu các cọc chỉ giới đường

C. các biển báo giao thông                                        D. áo bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh đường phố

 

----------------- HÕt m· ®Ò 182 -----------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu