Câu 12 - Toán Cao Cấp 1 - Đại Học Sìa GònCâu 12: Cho y = arctan. Tìm dy và dy(1). Tính gần dùng arctan

dy(x) = (x)dx =  =  dx

dy(1) = dx

Tính gần đúng arctan:

arctan = arctan ≈ arctan1 + .0,05 ≈ 0,7979
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu