Giải Bài Tập Môn Toán - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài Gòn 

Câu 1: Tính các giới hạn sau:

a)       

Xem Bài Giải Ở Đây

b)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

c)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

d)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

e)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

f)        

Xem Bài Giải Ở Đây

 

g)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

h)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

i)         

Xem Bài Giải Ở Đây

 

j)         

Xem Bài Giải Ở Đây

 

Câu 2: Tính các giới hạn sau:

a)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 


 

b)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

c)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

d)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

e)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

Câu 3: Tính các giới hạn sau

a)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

b)       

Xem Bài Giải Ở Đây

 

c)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

d)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

e)      

Xem Bài Giải Ở Đây

 

Câu 4. Định a và b để hàm số liên tục tại:

a)  (1)                                tại x = 0

Xem Bài Giải Ở Đây

 

b)                       tại x = 0 và x = 1

Xem Bài Giải Ở Đây

 

Câu 5: Định a, b để hàm số liên tục trên R:

a) 

Xem Bài Giải Ở Đây

 

b) 

Xem Bài Giải Ở Đây

     

Câu 6: Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)    

Xem Bài Giải Ở Đây

 

b)    

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 7: Tính đạo hàm của các hảm ẩn  định bởi:

a)     y= x + acrtg y

Xem Bài Giải Ở Đây

b)     y = 1+ y

Xem Bài Giải Ở Đây

c)     x3 +  – x2ey = 0. Xác định y'(0)

Xem Bài Giải Ở Đây

d)     y   + sin x +  = 0

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 8: Tìm các đạo hàm  và  của các hàm số  được cho dưới dạng tham số sau:

a)    

Xem Bài Giải Ở Đây

b)    

Xem Bài Giải Ở Đây

c)    

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 9: Chứng minh rằng hàm số

Xem Bài Giải Ở Đây

Liên tục tại  Nhưng không có đạo hàm trái lẫn đạo hàm phải tại điểm này

Câu 10: Chứng minh rằng hàm số

Có đạo hàm trên R

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 11: Cho y = . Tìm dy và dy(32). Tính gần đúng

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 12: Cho y = arctan. Tìm dy và dy(1). Tính gần dùng arctan

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 13: Tính các giới hạn sau:

a)       

Xem Bài Giải Ở Đây

b)       

Xem Bài Giải Ở Đây

c)       

Xem Bài Giải Ở Đây

d)      

Xem Bài Giải Ở Đây

e)       

Xem Bài Giải Ở Đây

f)        

Xem Bài Giải Ở Đây

g)       

Xem Bài Giải Ở Đây

h)       

Xem Bài Giải Ở Đây

i)         

Xem Bài Giải Ở Đây

j)         

Xem Bài Giải Ở Đây

k)       

Xem Bài Giải Ở Đây

l)         

Xem Bài Giải Ở Đây

Câu 14 Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

a)     y = xsinx

Xem Bài Giải Ở Đây

b)     y = x2cosx

Xem Bài Giải Ở Đây

c)     y = x3ex

Xem Bài Giải Ở Đây

d)     y =

Xem Bài Giải Ở Đây

e)     y = x4lnx

Xem Bài Giải Ở Đây

f)      y =  

Xem Bài Giải Ở Đây

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu