Câu 2 bb/

Biến đổi tương tự như câu a/ ta được:

Khi  ta có:

Vậy:
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu