Câu 13 - Toán Cao Cấp 1 - Đại Học Sìa GònCâu 13: Tính các giới hạn sau:

a)       

Do khi  nên:

 

d)

 

Áp dụng quy tắc L'Hopital cho L ta có:

 

e)

g)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu